Ännu ett starkt år av Studentlitteratur

Studentlitteraturkoncernen offentliggör årsredovisning för 2012 och kan konstatera att den tidlösa affärsidén fortsätter att skörda framgångar. Nettoomsättningen ökade till 268 miljoner kronor (264 mkr) medan resultatet före skatt uppgick till 20,5 miljoner kronor (24,0 mkr) efter finansiella poster.

Som ett ständigt växande förlag har Studentlitteratur, som i år firar 50 år, gått från ett småskaligt studentinitiativ till ett modernt medieföretag i expansion. Studentlitteraturs nära samverkan med lärare och forskare resulterade i 330 nya titlar under 2012. Räknar man även in revisioner och förvärvade titlar uppgår antalet till över tusen. Utgivningen följer idag det livslånga lärandets behov, längs med hela kunskapsresan – från förskolenivå till universitet och fortbildning av yrkesverksamma akademiker.

– Jubileumsåret 2013 har vi alla anledningar att fira, säger Studentlitteraturs VD Stefan Persson. Med ett stort kunskapsengagemang fortsätter vi att utveckla morgondagens kurslitteratur och läromedel – tryggt förankrade i 50 års erfarenhet av dynamiskt växande.

Strategiska förvärv
Under året som gått har Studentlitteratur fortsatt att bygga för framtiden och säkerställa sin långsiktiga tillväxt genom strategiska förvärv av specialiserade förlag. Serholt läromedel, Argument förlags skolsortiment och SNS kursboksutgivning har under året förvärvats i syfte att ytterligare förstärka erbjudandet till målgrupperna.

– Genom förvärven breddar vi vår utgivning och stärker vår närvaro genom hela kunskapsresan. Vi väljer våra förvärv systematiskt och med stor omsorg och vi är duktiga på att hålla fast vid vår strategi och på att jobba långsiktigt, säger Stefan Persson.

Fortsatta digitala satsningar
Året präglades också till stor del av digitala satsningar där lanseringen av den medicinska informationstjänsten allmänmedicin.se och lanseringen av författartjänsten Mina sidor var särskilt framträdande. Studentlitteratur har alltid varit ett teknik- och innovationsvänligt företag vilket har gjort att man idag har en stark position på marknaden för digitala läromedel och annat webbaserat material. Idag är majoriteten av alla läromedel för grundskola och gymnasium från Studentlitteratur helt eller delvis digitala.

– Det är nyfikenheten på nya möjligheter och viljan att åstadkomma förändring som styr vårt arbete. Vi tror på evolution och på att hela tiden utvecklas. Under kommande år ska vi förstärka och fördjupa vår position och vi ska fortsätta att leda utvecklingen från tryckt till digitalt, säger Stefan Persson.

STUDENTLITTERATUR 2012 I SAMMANDRAG
Av Studentlitteraturs årsredovisning 2012 framgår att koncernens nettoomsättning ökade till 268 miljoner kronor (264 mkr). Resultatet efter finansiella poster hamnade på 20,5 miljoner kronor (24,0 mkr). Avkastningen på totalt kapital låg på
13 procent (15) och på sysselsatt kapital på 24 procent (31). Soliditeten är fortsatt stark, 45,4 procent (49,0).

Nyckeltal avseende moderbolaget Studentlitteratur AB

(MSEK där ej annat anges) 2012 2011
Totalomsättning 266,9 260,0
Resultat efter finansiella poster 22,0 25,2
Balansomslutning vid årets slut 179,3 166,4
Avkastning på totalt kapital, % 13 15
Avkastning på sysselsatt kapital, % 24 31
Soliditet, % 45,4 49,0
Finansnetto 1,7 1,6
Materiella investeringar 10,8 7,6
Kapitalomsättningshastighet, ggr 1,4 1,5
Antal anställda 121 121

Årsredovisningen i sin helhet kan laddas ned på www.studentlitteratur.se/arsredovisning.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Stefan Persson, VD
Telefon: 046-31 22 77
E-post: stefan.persson@studentlitteratur.se 

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för förskola, grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 268 miljoner kronor och har 121 anställda. 

Dokument & länkar

Citat

– Det är nyfikenheten på nya möjligheter och viljan att åstadkomma förändring som styr vårt arbete. Vi tror på evolution och på att hela tiden utvecklas. Under kommande år ska vi förstärka och fördjupa vår position och vi ska fortsätta att leda utvecklingen från tryckt till digitalt.
Stefan Persson, VD Studentlitteratur.