Efterlängtad bok om stuprörsproblematiken inom välfärdssektorn

De kvalitets- och effektivitetsproblem inom välfärdssektorn som uppmärksammas av media förklaras inte sällan vara en konsekvens av bristande samordning mellan olika organisationer. Bristande samordning blir synligt i form av dubbelarbete eller inga åtgärder alls, reaktiva insatser och i slutändan onödigt lidande för människor i behov av hjälp. Förmågan att kunna leda, organisera och styra arbete över organisatoriska gränser har därför blivit allt viktigare inom välfärdens stuprörsorganisationer. 

Att få olika organisationer att arbeta tillsammans med en gemensam målgrupp ställer nya och annorlunda krav på chefskapet. I Studentlitteraturs Gränsöverskridande chefskap visas hur den här typen av chefskap kan hantera utmaningar och förankra arbetet över organisatoriska gränser. I stället för att kopiera industrins arbetsmodeller handlar det om att samordna resurser och koordinera arbetsinsatser.

Gränsöverskridande chefskap bygger på författarna Jan E Perssons och Ulrika Westrups erfarenheter från mer än tolv års arbete med forskningsprojekt om gränsöverskridande arbete i organisationer som arbetar med människonära tjänster – främst verksamheter som skola, socialtjänst och sjukvård.

– Dessa verksamheter, kanske bättre än några andra, visar vilka grundläggande problem och möjligheter som arbete över organisatoriska gränser möter och vilka krav det ställer på chefskapet, säger Jan E Persson och Ulrika Westrup. Vi menar dock att gränsöverskridande chefskap har relevans för många andra organisationer inom såväl offentlig som privat tjänstesektor.

I bokens första del argumenterar författarna för att arbete över organisatoriska gränser och därmed väl utvecklade multiprofessionella relationer är en förutsättning för ökad effektivitet i arbetet med människor. I den andra delen diskuterar de mer ingående vilka krav som ställs på ett chefskap som ska klara av att leda, organisera och styra arbetet över organisatoriska gränser på ett målgruppsorienterat sätt. Boken avslutas med en bilaga där författarna redogör för sin forskningsmetod.

– Detta är en efterlängtad bok för oss som arbetar i praktiken med att utveckla och förbättra barns och ungdomars villkor i samhället, säger Bodil Långberg, chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Stockholm. Vi vet att behovet av ett ökat samarbete mellan professioner och organisationer är stort. Boken ger oss svar på hur det kan gå till och är både stimulerande och lättillgänglig.

Om författarna:

Jan E Persson är ekonomie doktor från Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap. Han har vid sidan av forskning och undervisning sedan mer än 30 år arbetat med lednings- och verksamhetsutveckling i serviceorganisationer inom både privat och offentlig sektor. Han har skrivit flera böcker och artiklar om management i serviceorganisationer.

Ulrika Westrup är ekonomie doktor och universitetslektor vid Institutionen för service management och tjänstevetenskap vid Lunds universitet. Hon har tidigare arbetat som revisor och konsult i offentliga organisationer. Hon har skrivit flera böcker och artiklar om ledarskap, styrning och organisering i tjänsteverksamheter.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Ola Håkansson, Förläggare Ekonomi
Tel: 046-31 21 66, e-post: ola.hakansson@studentlitteratur.se

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Citat

Detta är en efterlängtad bok för oss som arbetar i praktiken med att utveckla och förbättra barns och ungdomars villkor i samhället. Vi vet att behovet av ett ökat samarbete mellan professioner och organisationer är stort. Boken ger oss svar på hur det kan gå till och är både stimulerande och lättillgänglig.
Bodil Långberg, chef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset i Stockholm