Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi våra senaste utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggare Kerstin Hultén 046-31 21 81, kerstin.hulten@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Hedin, K – Löndahl, M (red.)
Allmänläkarpraktikan – Gastroenterologi och anemi

Boken ger en uppdaterad och lättillgänglig vägledning i den kliniska vardagen. I praktikans format ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande mag- och tarmsjukdomarna. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård

ISBN 9789144071947 | www.studentlitteratur.se/35563

Hedin, K – Löndahl, M (red.)
Allmänläkarpraktikan – Smärta, sömn och stress     

Här ges konkreta förslag på utredning och behandling av de vanligast förekommande frågorna angående smärta, sömn och stress. Allmänläkarpraktikan är en bokserie som vänder sig till personer verksamma inom allmänmedicin och andra specialiteter inom öppen- och slutenvård.

ISBN 9789144084558 | www.studentlitteratur.se/37131

Öfverström, Helena
Steget till chefskap

Boken bygger på en avhandling om läkares inställning till chefskap samt deras uppfattningar om hur det är att arbeta som chef. Den tar sin utgångspunkt i managements intåg i sjukvården och diskuterar hur detta påverkat formandet av verksamhetschefs-rollen. Boken kan användas som kurslitteratur vid högskole- och universitetsstudier inom professionell identitet och chefskap, samt fungera som ett stöd i processen från läkare till chef för den som funderar på att gå in i ett chefskap.

ISBN 9789144072142 | www.studentlitteratur.se/35598

Ivarsson, K – Lindsten, M
Traumahandboken

Den initiala bedömningen av patienter som genomgått trauma sker oftast inom ramen för ATLS-konceptet. Traumahandboken tar vid där ATLS slutar, och syftar till att ge svar på hur den vidare medicinska handläggningen och uppföljningen av viktiga och vanliga skador samt hur man bäst hanterar frågor som rör anmälan och juridiska aspekter.

ISBN 9789144074382 | www.studentlitteratur.se/35723

Lindberg, Tor
Vardagspediatrik för primärvården

I Vardagspediatrik för primärvården beskrivs de besvär och sjukdomar hos barn som föräldrar oftast söker hjälp för i den öppna vården. Boken försöker ge svar på vad inom primärvården som kan utredas och behandlas och när barnet ska remitteras vidare för fortsatt utredning och vård av specialistsjukvården.

ISBN 9789144092683 | www.studentlitteratur.se/37766

Wahlberg, Eric (red.)           
Akut kärlkirurgi

En praktisk handbok vid handläggandet av akuta kärlfall. Först beskrivs den kärlkirurgiska tekniken, rikligt illustrerad. Sedan följer en rad kronologiskt strukturerade kapitel som behandlar olika tillstånd i analogi med patientens väg genom sjukhuset. Det
aktuella problemet fokuseras genom beskrivning av bakgrund, orsak och klinisk bild och ger sedan förslag till såväl akut omhändertagande som senare åtgärder i form av diagnostik, operation och övrig behandling.

ISBN 9789144060354 | www.studentlitteratur.se/6945-02

Nelson, N – Jägervall, M   
Pediatrisk EKG-tolkning

Pediatrisk EKG-tolkning tar upp basal hemodynamik och elektrofysiologi samt ger definitioner och pediatriska normalvärden för de olika EKG-begreppen. Därefter definieras och exemplifieras den normala åldersberoende EKG-utvecklingen som utgångsläge
för senare kapitel som behandlar EKG-bilden vid vanliga pediatriska sjukdomstillstånd i hjärtat. Vissa anatomiska och elektrofysiologiska baskunskaper förutsätts, liksom
ett visst kunnande i det mest basala om EKG-teorier och praktiska förfaringssätt vid EKG-tagning.

ISBN 9789144082578 | www.studentlitteratur.se/36200-01

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar: