Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi våra senaste utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläg­gare Annette Säfholm 046-31 21 53, annette.safholm@studentlitteratur.se eller Kerstin Hultén, 046-31 21 81, kerstin.hulten@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

GOTLER, ROBIN
Primärvårdens alla sidor
Underverk och mysterier

Boken är en unik samling personliga reflektioner och tankar hämtade ur Annals of Family Medicine, en forskningstidskrift för primärvården. Varje artikel har en koppling till primär­vården, och tillsammans täcker de in en mångfald av ämnen, från djupt personliga upplevel­ser till frågor som rör yrkesliv och samhälle. Artiklarna har skrivits av kliniker, forskare och patienter som med en häpnadsväckande öppenhjärtig ton berättar om sina erfarenheter från vården och vad det innebär att vara människa. De betonar primärvårdens betydelse, inte bara som vårdform, utan också dess speciella och viktiga roll i människors liv.
Översättare: Birgitta Wernbro Augustsson
ISBN 9789144095998 | www.studentlitteratur.se/38276

WIKSTRÖM, GERHARD (RED.)
Hjärtsvikt
Fysiologi, diagnostik, behandling och omvårdnad

Hjärtsvikt är skriven av författare som i sitt dagliga värv sysslar med hjärtsviktspatienter både vad gäller diagnostik och vidare omhändertagande. Bokens syfte är att ge en fördjupad bild av problematiken kring hjärtsvikt med bakgrund, diagnostik, behandlingar och omhänderta­gande av hjärtsviktspatienter samt att vara en praktisk handledning i det vardagliga arbetet med dessa patienter.
ISBN 9789144069845 | www.studentlitteratur.se/34096

LUND-EGLOFF, D – LÖWBEER, C (RED.)
Klinisk kemi
Kortfattad analystolkning

Vilka sjukdomstillstånd ger förhöjda respektive sänkta mätvärden för de vanligaste kliniskt kemiska analyserna? Svaret får du i den här boken, tillsammans med många praktiska tips och kommentarer om analystolkning. Klinisk kemi – kortfattad analystolkning presenterar det som är vanligt och viktigt inom klinisk kemi på ett lättillgängligt sätt. En praktisk bok att ha i fickan för dig som är läkare, BMA eller sjuksköterska.
ISBN 9789144095493 | www.studentlitteratur.se/38254

MIMMS – på svenska
Praktisk ledning av sjukvård vid en större skadehändelse 

Boken presenterar ett metodiskt och strukturerat sätt att leda och organisera arbetet på en ska­deplats i samband med en allvarlig händelse. Den nya utgåvan har genomgått en fullständig revision med tillägg av nya kapitel om:

• Händelser med skadliga ämnen. • Allvarliga händelser där många barn är drabbade. • Allvarliga händelser med många brännskadade. • Publika evenemang. • Naturkatastrofer
Översättare: Per Örtenwall
Andra upplagan ISBN 9789144088174 | www.studentlitteratur.se/31616

HAGBERG, HENRIK M.FL. (RED.)
Obstetrik

Denna rikt illustrerade lärobok i flerfärgstryck berör inte bara traditionella aspekter på ämnet obstetrik utan avhandlar även vidare aspekter såsom komplicerade graviditeter och förlossning, föräldrar-barninteraktionen och livsstilsfaktorer. I denna andra upplaga är samtliga kapitel uppdaterade och delvis omskrivna och ett nytt kapitel om hudsjuk­domar under graviditet har tillkommit. Boken vänder sig till läkarstuderande, samt till läkare och barnmorskor verksamma inom öppen och sluten vård.
Andra upplagan ISBN 9789144095707 | www.studentlitteratur.se/32530

MALTERUD, KIRSTI
Kvalitativa metoder i medicinsk forskning
En introduktion

Boken ger dig grunderna i kvalitativa forskningsmetoder, en översikt över de olika stegen i forskningsprocessen och fördjupning av utvalda teman kopplade till fältarbete, design, teori och etik, samt en vägledning för kritisk läsning av kvalitativa studier. I denna utgåva är en stor del av texten reviderad och utökad med bl.a. projektlogg, kvalitativa metaanalyser, diskursanalys och procedurer för forskningsetiskt godkännande.
Översättare:Per Larson
Tredje upplagan ISBN 9789144094984 | www.studentlitteratur.se/6598 |

DAMM, MARGARETA
Läkarinfarkt
En effekt av New Public Management (NPM)

Vi lever i ett dualistiskt samhälle som skapar skilda världar. Margareta Damm visar detta genom att beskriva hur läkare uppfattat de New Public Management-inspirerade reformer som riktats mot sjukvården under de senaste 20 åren. Läkaruppdraget har blivit svårare att fullfölja, arbetsbördan har ökat och patientsäkerheten har kommit i fara. Genom att hänvisa till den debatt och forskning som förordar ett gränsöverskridande perspektiv menar Margareta Damm att glappet mellan de skilda världarna skulle kunna minska.
ISBN 9789144097169 | www.studentlitteratur.se/38344

HEDLIN, GUNILLA M.FL. (RED.)
Allergi och astma hos barn

Denna efterlängtade lärobok ger fördjupad kunskap om olika typer av allergirelaterad sjukdom hos barn och ungdomar och spänner över hela kunskapsfältet, från epidemio­logi, mekanismer och allergidiagnostik till kliniska tillstånd som astma, allergiska näs-och ögonbesvär, matallergi, eksem, urtikaria och anafylaxi. Allergi och astma hos barn och ungdomar är stora sjukdomsgrupper som alla barnläkare och allmänläkare behöver ha goda kunskaper om.
ISBN 9789144084572 | www.studentlitteratur.se/37167

MÖRELIUS, EVALOTTE
Stress hos barn och ungdom

Barndomen formar hur individen som vuxen upplever och hanterar stress. Stress hos barn och ungdom beskriver, utifrån befintliga forskningsresultat, hur vardagsnära stress kan förebyggas och lindras både i hemmet, skolan och inom hälso- och sjukvården. Barn uppfattar och reagerar olika på stressorer beroende på ålder, mognad och utvecklings­nivå och boken är därför uppbyggd efter åldersgrupper; spädbarn, förskolebarn, skolbarn och ungdomar.
ISBN 9789144086590 | www.studentlitteratur.se/37237

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Dokument & länkar