Nyheter inom Medicin

Nedan presenterar vi våra senaste utgivna böcker inom Medicin. Har du frågor, kontakta förläggare Annette Säfholm 046-31 21 53, annette.safholm@studentlitteratur.se eller Kerstin Hultén, 046-31 21 81, kerstin.hulten@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se, förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Agerberg, Miki

Fetma

Fetma och övervikt utgör ett snabbt växande hälsoproblem. Fetma – en global epidemi kartlägger fetmaepidemins utbredning i Sverige och världen. Här redogörs för den senaste forskningen om fetmans mekanismer i kroppen, vilka behandlingar som fungerar och inte
fungerar, och vilka som kan vänta runt hörnet. I boken gör författaren också personliga
intervjuer med människor som själva är drabbade av fetma och dess följdverkningar.

ISBN 9789144090979 | www.studentlitteratur.se/37710

Dehlin, O – Rundgren, Å

Geriatrik

Denna tredje upplaga av Geriatrik belyser de vanligaste geriatriska problemen och är väsentligt reviderad och uppdaterad. Nyskriven text handlar om bl.a. Parkinsons sjukdom, sarkopeni, frailty och comprehensive geriatric assessment. Boken riktar sig främst till läkarstuderande och blivande specialister i allmänmedicin, geriatrik och internmedicin. Till boken hör en digital version med hela texten online, sammanfattning och instuderingsfrågor.

Tredje upplagan
ISBN 9789144092058 | www.studentlitteratur.se/6072

Nilsson, Åsa

Rehabilitering Försäkringsmedicin Trafikmedicin

Rehabilitering innebär olika åtgärder för att minska de aktivitetsbegränsningar som en långvarig funktionsnedsättning medför. I denna bok beskrivs lämpliga rehabiliteringsåtgärder vid svårigheter i vardagen, vid resor, i arbetet, på fritiden och i familjelivet. Det kan t.ex. vara anpassning, hjälpmedel eller olika samhällsstöd.

ISBN 9789144090863 | www.studentlitteratur.se/37430

Thiblin, I – Michard, J-F

Rättsmedicin i teori och praktik

Rättsmedicin är en medicinsk vetenskap, men samtidigt väsentligt skilt från den terapeutiskt inriktade kliniska medicinen. Syftet med rättsmedicin är sakkunnigverksamhet på vetenskaplig grund till gagn för rättsväsendet och rättssäkerheten. Boken belyser dessa skillnader i förhållningssätt, förmedlar principiella frågor och kunskaper på ett lättillgängligt sätt och ger en praktisk handledning i att skriva rättsintyg, göra skadetolkningar och bedömningar.

ISBN 9789144102979 | www.studentlitteratur.se/38670

Gottsäter, Anders m.fl. (red.)

Stroke och cerebrovaskulär sjukdom

Boken ger en översikt över epidemiologi, anatomisk och fysiologisk bakgrund, profylax, farmakologiska och interventionella behandlingsstrategier och prognos vid stroke och cerebrovaskulär sjukdom. I denna andra upplaga har materialet angående strokesjuk-domens olika komplikationer och rehabilitering efter stroke fördjupats. Nya kapitel om bl.a. primärprevention, TIA, dissektioner, ovanliga stroketyper, emotionella reaktioner, kognitiv vaskulär svikt samt bilkörning efter stroke har tillkommit.

Andra upplagan
ISBN 9789144086583 | www.studentlitteratur.se/32801

Vahlne Westerhäll, Lotta

Suicidnärhet

Suicidnärhet – medicinsk vård och behandling i ett rättsligt perspektiv behandlar lagreglerna i hälso- och sjukvårdslagen (HSL), patientsäkerhetslagen (PSL) och lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). Boken tar också upp ett stort rättsfallsmaterial, intervjuer och enkäter samt ett omfattande material som Socialstyrelsen sammanställt.

ISBN 9789144104034 | www.studentlitteratur.se/38770

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Dokument & länkar