Nyheter inom Omvårdnad och Vårdvetenskap

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Omvårdnad och Vårdvetenskap. Har du frågor, kontakta förläggare Peter Stoltz 046-31 21 39, peter.stoltz@ studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@student­litteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

HEIMER, GUN M.FL. (RED.)
Våldsutsatta kvinnor
– samhällets ansvar

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem. Kunskap om vål­dets konsekvenser är nödvändigt för att kunna ge ett bra bemötande och omhänderta­gande av kvinnor som är utsatta för våld och för att kunna arbeta förebyggande mot vål­det. Boken vänder sig till universitets- och högskolestuderande inom vård och medicin, samhällskunskap och juridik samt till yrkesverksamma och ideellt engagerade.
Tredje upplagan ISBN 9789144094441 | www.studentlitteratur.se/31177

DINGWALL, LINDSAY
Patientens personliga hygien
– omvårdnad, välbefinnande och hälsa

De flesta skulle hålla med om att det finns en tydlig koppling mellan person­lig hygien och hälsa. Denna bok kombinerar praktik och teori på ett utmärkt sätt. Evidensbaserade principer för omvårdnaden av patientens ögon, öron, mun, naglar och hår beskrivs liksom säkerhetsfrågor, integritet, värdighet, kulturella frågor samt infektionsprevention.
Översättare: Margareta Brandin Berndtsson
ISBN 9789144083599 | www.studentlitteratur.se/36391

DAHLBORG-LYCKHAGE, ELISABETH (RED.)
Att bli sjuksköterska
– en introduktion till yrke och ämne

Boken introducerar yrket och det vetenskapliga ämnet för studenter som just påbör­jat sjuksköterskeutbildningen. Läsaren finner en beskrivning av yrkets historik, dess etiska och ämnesmässiga grund samt samhällets krav på sjuksköterskan. Även sjukskö­terskans viktigaste kompetensområden presenteras. Boken är tänkt att fungera som en översikt över yrkets innehåll och att användas tidigt i utbildningen.
Andra upplagan ISBN 9789144089782 | www.studentlitteratur.se/33296

SKÄRSÄTER, INGELA (RED.)
Omvårdnad vid psykisk ohälsa
– på grundläggande nivå

Detta är en bok för studenter i grundutbildning till sjuksköterska. Den presenterar översiktlig relevant kunskap om psykisk ohälsa, sjukdomar och individers problema­tik. Utgångspunkten är ett omvårdnadsperspektiv med hänvisningar till närliggande områden som medicin, sociologi, farmakologi och psykologi. Konkreta åtgärder för unga, vuxna och äldre personer beskrivs. Boken innehåller även en digital del.
Andra upplagan ISBN 9789144056463 | www.studentlitteratur.se/33498

CLARKE, D – KETCHELL, A (RED.)
Att vårda akut sjuka vuxna
Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande

Alla sjuksköterskor som är verksamma i kliniska sammanhang vet att det är viktigt att känna igen och hantera situationer där patientens tillstånd riskerar att försämras. Denna bok ger ingående kunskap om vanliga symtom och tecken på försämring vid allvarlig sjukdom. Innehållet kombinerar teoretiska kunskaper och praktiska färdig­heter som krävs för att möjliggöra ett snabbt ingripande när patienten visar tecken på akut försämring. Att vårda akut sjuka vuxna vänder sig främst till studenter i grundut­bildning till sjuksköterska, men kan även läsas med behållning av yrkesverksamma.
Översättare:Inger Lindelöf
ISBN 9789144086132 | www.studentlitteratur.se/37125

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Dokument & länkar