Nyheter inom Psykologi och Socialt arbete

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Psykologi och Socialt arbete. Har du frågor, kontakta förläggare Ann Wirsén Meurling 046-31 21 63. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

Almer, G M – Sneum, M. M.
ADHD hos barn och vuxna
ADHD hos barn och vuxna är en sammanställning över internationell forskning på området, och ger en översiktlig beskrivning av likheter och skillnader i symtom och beteende hos barn och vuxna med diagnosen ADHD.
ISBN 9789144051765 | www.studentlitteratur.se/33928

Karlsson, Lars m.fl.
Psykologins grunder
Psykologins grunder är en grundläggande lärobok i psykologi. Boken omfattar flertalet av psykologins huvudområden, exempelvis hjärnan och nervsystemet, perception, minne, medvetande, utveckling, motivation, känslor, stress, psykisk sjukdom och gruppsykologi. I denna upplaga har ett nytt kapitel om positiv psykologi tillkommit.
Femte upplagan
ISBN 9789144076959 | www.studentlitteratur.se/6242

Svensson, Bengt
Narkotikapolitik och narkotikadebatt
Bengt Svensson ger en objektiv och nyanserad bild av grundfrågorna i narkotika-politiken och narkotikadebatten. Han lyfter även blicken till narkotikapolitik på nationell och internationell nivå. Boken beskriver dessutom FN:s och EU:s roller i den politiska processen och de enskilda ländernas handlingsutrymme i det konkreta arbetet.
ISBN 9789144081564 | www.studentlitteratur.se/36172

Allwood, J – Jensen, M (red.)
Kognitionsvetenskap
en introduktion
Kognitionsvetenskap är den första boken på svenska som beskriver kärnan i kognitionsvetenskap – att förstå hur människor tänker. Den spänner därmed över ett brett tvärvetenskapligt fält som inrymmer filosofi, lingvistik, psykologi, antropologi, datavetenskap och neurovetenskap.
ISBN 9789144051666 | www.studentlitteratur.se/33170

Hedin, Anders
Presentationsteknik
En handbok i framgång
Presentationsteknik riktar sig till dig som vill bli säkrare och tydligare i dina presentationer. Boken ger handfasta råd för hur du ska nå ut med ett budskap och upplevas som proffsig, oavsett om du är nybörjare eller van talare. Författaren förklarar hur du ska disponera ditt material, förbereda en start, hantera och skapa frågor, övervinna nervositet samt bemöta besvärliga lyssnare.
Andra upplagan
ISBN 9789144079585 | www.studentlitteratur.se/31421

Arvill, Ebba Sverne m.fl.
Etik och juridik för psykologer och psykoterapeuter
Denna femte upplaga av Etik och juridik är bearbetad och kompletterad med avsnitt som bl. a. behandlar den nya patientsäkerhetslagen och den nya skollagen. Sekretess- och journalföringsfrågor som berör psykologer och psykoterapeuter tas upp och de etiska dilemman som dessa yrkesgrupper ställs inför belyses med exempel och fall-beskrivningar. Etiken och juridiken vävs samman på ett lättförståeligt sätt.
Femte upplagan
ISBN 9789144075433 | www.studentlitteratur.se/32714

Wampold, Bruce E.
Psykoterapins grunder
En introduktion till teori och praktik
Många studier har visat att psykoterapi har en läkande effekt vid olika psykiska problem. Exakt vad i psykoterapin som ligger till grund för detta är en tvistefråga. Är det själva situationen, metoden i sig, eller bakomliggande teori? Författaren har länge forskat i dessa frågor, och i boken sammanfattar han den forskning som bedrivits om olika terapeutiska riktningar och behandlingar.
ISBN 9789144077604 | www.studentlitteratur.se/35899

Jacobsen, Dag Ingvar
Förståelse, beskrivning och förklaring
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod för hälsovård och socialt arbete
Den här boken ger en grundläggande förståelse för hur empiriska undersökningar genomförs, vilka val man måste göra i olika faser av undersökningen och hur dessa kan påverka slutresultatet. Läsaren instrueras att själv genomföra enklare empiriska undersökningar.Denna andra upplaga är uppdaterad och något utökad.
Andra upplagan
ISBN 9789144081427 | www.studentlitteratur.se/32502

Höjer, Ingrid m.fl. (red.)
När samhället träder in
– barn, föräldrar och social barnavård
I boken analyseras den sociala barnavården på flera nivåer och utifrån olika perspektiv. Boken behandlar barnavårdens organisatoriska ramar, de insatser de professionella har till sitt förfogande samt hur berörda barn och familjer uppfattar barnavården och dess arbete.
ISBN 9789144067445 | www.studentlitteratur.se/33810

Engwall, K – Larsson, S (red.)
Utanförskapets historia
– om funktionsnedsättning och funktionshinder
För att motverka marginaliseringen av människor med funktionsnedsättningar bildades 1987 Handikapphistorisk förening i Sverige. Inför 25-årsjubileet har föreningen, med stöd av FAS, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, tagit initiativ till denna antologi. I boken presenteras historisk forskning om människor med olika slags funktionsnedsättningar och samhällets åtgärder för att bistå dem.
ISBN 9789144077949 | www.studentlitteratur.se/35959

Moshman, David
Tonåringars tänkande och utveckling
Författarens huvudtes i den här boken är att en ökad fokusering på logiskt tänkande och identitets- och moralutveckling kan åstadkomma en mer sammanhängande bild av tonåringars utveckling. Boken tar upp kärnområdena i ungdomsårens psykologiska utveckling – tänkande, socialkognition, moralkognition och identitet.
ISBN 9789144078809 | www.studentlitteratur.se/35982

Hejlskov Elvén, Bo m.fl.
Utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar och psykisk sårbarhet
– om annorlunda barn
Den här boken tar sin utgångspunkt i neuropsykologisk och beteendegenetisk kunskap om utvecklingsrelaterade funktionsnedsättningar. Den beskriver de sociala aspekterna av diagnoser och individuella svårigheter, och vad det innebär för ett barn eller en ung person som inte är som alla andra. Författarna tar även upp vad man som personal kan bidra med för att göra livet lättare för dessa barn och ungdomar.
ISBN 9789144079783 | www.studentlitteratur.se/36025

Olsson, E – Martin, I
Socialt arbete med grupper
Gruppverksamhet är en lämplig insats i socialt arbete där människor med likartad social problematik kan mötas, utmana och ge varandra stöd i att hantera livsproblem. Mot bakgrund av vetenskaplig kunskap om gruppers utveckling och dynamik behandlar boken gruppers förmåga till problemlösning och hur man som gruppledare kan bidra till konstruktiv utveckling för deltagarna.
ISBN 9789144071701 | www.studentlitteratur.se/34289

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar: