Nyheter inom Vård och Rehabilitering

Nedan presenterar vi några av våra senast utgivna böcker inom Vård och Rehabilitering. Har du frågor, kontakta förläggare Alexandra Ellervik 046-31 22 03, alexandra.ellervik@studentlitteratur.se. Vår förlagsassistent Susanne Borg-Törn, susanne.borgtorn@studentlitteratur.se förser dig gärna med recensionsexemplar. Högupplösta omslagsbilder kan du ladda ner på www.studentlitteratur.se/press, ange bokens ISBN.

JEVON, PHILIP
EKG för sjuksköterskor

EKG för sjuksköterskor innehåller allt som en sjuksköterska behöver veta om elektrokardiogram. Det är en lättillgänglig och uttömmande handbok fylld av exempel från praktisk verksamhet. Med den här boken som vägledning kan sjuk­sköterskan bli en skicklig utövare inom ett område som ofta anses som mycket komplext.
Översättare:Anders Schærström
ISBN 9789144068893 | www.studentlitteratur.se/33958

CARLSSON, C – ANCKERS, L
Akupunktur och TENS inom obstetriken

Förutom en genomgång av smärtfysiologi och metodernas verkningsmekanismer ges även en kortfattad presentation av kinesisk medicin i förhållande till obstetrik. Det är författarnas önskan att med Akupunktur och TENS inom obstetriken bidra till en ökad kunskap och förståelse för smärta och för akupunktur, TENS och sterila vatteninjektioner i samband med graviditet, förlossning och puerperium. Boken riktar sig framför allt till barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, sjukgymnaster och andra yrkesgrupper inom förlossningsvården.
Andra upplagan ISBN 9789144093383 | www.studentlitteratur.se/6155

EJLERTSSON, GÖRAN
Enkäten i praktiken
En handbok i enkätmetodik

Denna tredje upplaga av Enkäten i praktiken har genomgått en omfattande över­syn och aktualisering. Boken beskriver hur en enkätundersökning planeras och genomförs. Här finns mycket om förarbetet till enkäten, hur frågorna konstrueras, hur ett följebrev skrivs och hur kvalitén i frågorna hanteras. Boken handlar också om etik, personuppgiftslagen, svarandets psykologi och hur man går från idé till färdiga frågor. Alla enkätprocessens olika delar finns med inklusive hur insam­lade data bearbetas. Nytt i den här upplagan är bland annat en diskussion om hur svarsfrekvensen ska kunna ökas utan att svarskvalitén försämras.
Tredje upplagan ISBN 9789144101637 | www.studentlitteratur.se/6209

KRISTOFFERSSON, ULF
Medicinsk genetik

Genetisk kunskap är fundamental för förståelsen av den biomedicinska utvecklingen och får en allt viktigare roll i hälso- och sjukvården. Boken är ämnad som en intro­duktion till genetiken inom hälso- och sjukvården. Denna andra upplaga är i sin hel­het uppdaterad till 2014 års kunskapsläge.
Andra upplagan ISBN 9789144071381 | www.studentlitteratur.se/31037

JONSSON, LENA M.FL. (RED.)
Livsmedelsvetenskap

Den nya upplagan av Livsmedelsvetenskap ger svar på aktuella frågor som rör hela kedjan från odling och uppfödning till den ätfärdiga maträtten och förklarar många av de faktorer som påverkar livsmedlens kvalitet. Boken vänder sig i första hand till studenter på högskola/universitet som läser till dietister, kostekonomer, kostvetare, livsmedelsagronomer, livsmedelsingenjörer, lärare i hem- och konsumentkunskap, miljöinspektörer, nutritionister, med flera. Livsmedelsvetenskap ger förutsättningar för grundläggande kunskaper om livsmedel som studenter behöver såväl i sin utbildning som i framtida professioner.
Andra upplagan ISBN 9789144095677 | www.studentlitteratur.se/32124

EKBERG, KERSTIN (RED.)
Den relativa arbetsförmågan
Teoretiska och praktiska perspektiv

En persons arbetsförmåga kan vara föränderlig över tid givet samma hälsotillstånd och föränderlig beroende på sammanhang. Arbetsförmågan är relativ. För att kunna främja arbetsförmåga behövs kunskap om vad arbetsförmåga egentligen innebär, liksom kun­skap om vilka faktorer som har betydelse för hur arbetsförmåga och anställningsbarhet påverkas och utvecklas.
ISBN 9789144084794 | www.studentlitteratur.se/37115

HOLMSTRÖM, E – OHLSSON, K (RED.)
Människan i arbetslivet
Teori och praktik

Människan i arbetslivet belyser ett brett fält av såväl teoretisk som praktisk kunskap inom arbetsmiljöområdet. Ergonomiska och psykosociala problemställningar behand­las liksom skador och sjukdomar relaterade till arbete. I boken redogörs även för de regelverk och försäkringsmässiga överväganden som är centrala inom arbetslivet.
Andra upplagan ISBN 9789144079790 | www.studentlitteratur.se/6948

NORRBRINK, C – LUNDEBERG, T (RED.)
Om smärta
– ett fysiologiskt perspektiv

Boken Om smärta belyser smärta och smärtbehandling ur ett fysiologiskt perspektiv med stor tonvikt lagd på att på ett enkelt sätt och med tydliga illustrationer förklara bakomliggande mekanismer, klassifikation av smärta, kroppsegen smärthämning, pla­cebo/nocebo och smärtanalys. Som ett komplement till boken finns även ett webbase­rat instuderingsmaterial för att underlätta inlärning och självevaluering. Instruktioner för hur man kommer åt materialet på webben finns på omslagets insida.
Andra upplagan ISBN 9789144089706 | www.studentlitteratur.se/33506

Fakta om Studentlitteratur
Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.

Taggar:

Om oss

Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. I nära samverkan med företrädare för förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, universitet och högskola samt yrkeslivet utvecklar företaget produkter som stödjer kunskaps- och kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 290 miljoner kronor och har 130 anställda.