Två nya böcker om chefsarbete från Studentlitteratur

Vad handlar chefsliv om och vad rör sig i huvudet på en chef? Det är några av de frågor som söker svar i två nya böcker om chefsarbete som Studentlitteratur nu ger ut. I Personalchefers arbete och identitet – strategi och strul står personalchefsarbetet i fokus medan Chefsliv – det ska fan vara chef studerar chefsarbetet mer allmänt.

Det har blivit populärt att intressera sig för chefer och deras roller. Detta hänger delvis samman med den ökade uppmärksamheten på hur människor upplever utmaningar och förväntningar i moderna organisationer. Alla i en organisation uppträder utifrån särskilda förväntningar och krav, men för chefer är detta särskilt tydligt.

I sin bok Chefsliv – det ska fan vara chef följer Mats Alvesson och Stefan Sveningsson på nära håll hur svenska chefer gestaltar modernt chefskap utifrån hur dessa själva tänker och tycker om sina roller.

– Syftet är att ge en inträngande skildring av hur chefer upplever chefsarbetet, säger Mats Alvesson och Stefan Sveningsson. Ambitionen är att förstå vad som påverkar chefer och deras arbete och hur chefer förhåller sig till och förstår olika förhållanden – såväl organisatoriska som den egna narcissismen – som påverkar dem.

Författarna tar upp chefslivets dilemman och motsägelsefullhet och de identitetsmässiga och praktiska strategier som används för att hantera dessa. Inte minst behandlas ett antal fallgropar som välmenande chefer lätt hamnar i, till exempel att allt gott går hand i hand – att mysa med personalen ger bra resultat – eller att populära och förföriska ledarskapsrecept anger vägen framåt. Inte sällan, menar författarna, fastnar chefer i starka behov av att bli bekräftade av omgivningen.

– Även om många tror sig vara naturliga och starka ledare är det ibland lite si och så med självinsikten – och många har överraskande starka önskemål om att omgivningen ska gilla dem, säger Mats Alvesson och Stefan Sveningsson. En hel del slits mellan ideal som att vara drivande auktoriteter och att känna att man måste lyssna på alla medarbetare och låta dessa vara i centrum. Psykologiskt finlirande verkar ofta mer viktigt än sakliga påverkansförsök.

Parallellt med Chefsliv – det ska fan vara chef har Mats Alvesson tillsammans med Susanne Lundholm skrivit Personalchefers arbete och identitet – strategi och strul. Boken bygger på djupstudier av personalchefer och ger en rik belysning av personalchefsarbete och de svårigheter detta innebär.

– Personalchefer har ofta så kallade strategiska ambitioner och vill gärna vara en viktig del i organisationsledningen och ha ett stort inflytande på verksamheten, säger Mats Alvesson och Susanne Lundholm, som i boken belyser spänningsfältet ”mellan strategi och strul”. Men utrymmet och möjligheterna är ofta begränsade. Man fantiserar om att vara vd:s högra hand och företagsledare samtidigt som omgivningen förväntar sig stöd och service av mindre storslagen natur. Försök att förbättra status och identitet underminerar dessa istället.

Chefsliv – det ska fan vara chef riktar sig till alla med ett intresse för chefskap, ledarskap och identitetsfrågor i modernt arbetsliv. Personalchefers arbete och identitet – strategi och strul är av intresse för personalchefer och för utbildningar inom HRM, men är också av bredare relevans för den som vill förstå identitet, inflytande och statusfrågor, i det moderna arbetslivet.


Om författarna:

Mats Alvesson är professor och organisations- och ledningsforskare vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har bland annat forskat om identitet i arbetslivet, ledarskap, organisationskultur, kön, makt, kunskapsarbete och kunskapsföretag. Han blev 2010 utnämnd till Wallenberg Scholar.

Stefan Sveningsson är docent vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Han har bland annat publicerat Organisationer, ledning och processer (Studentlitteratur 2012) och Ledarskap (Liber 2010), båda med Mats Alvesson.

Susanne Lundholm är ekon.dr och disputerade vid Lunds universitet 2011. Hennes forskning fokuserar på gränssnittet mellan den formella och informella organisationen, med särskild inriktning mot frågor som rör hierarki, ledarskap och identitet.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Ola Håkansson, Förläggare Ekonomi
Tel: 046-31 21 66, e-post: ola.hakansson@studentlitteratur.se

Studentlitteratur AB
Studentlitteratur AB är Sveriges ledande förlag för kvalificerad kurs- och facklitteratur. Företagets samlade utgivning omfattar över 3 500 titlar författade av 4 000 forskare och lärare. Förlaget erbjuder läromedel för grundskola och gymnasium, kurslitteratur för universitet och högskola samt kvalificerad facklitteratur för yrkesverksamma. Läromedel som integrerar böcker och digitala medier utgör en växande del av utgivningen. Företaget, som är familjeägt, finns i Lund. Studentlitteraturkoncernen omsätter drygt 260 miljoner kronor och har 120 anställda. 

Taggar:

Dokument & länkar

Citat

Även om många tror sig vara naturliga och starka ledare är det ibland lite si och så med självinsikten.
Mats Alvesson och Stefan Sveningsson