Kallelse till extra bolagsstämma i Studsvik AB (publ)

I enlighet med NASDAQ OMX Stockholms regelverk meddelar Studsvik härmed innehållet i kallelsen till extra bolagsstämma. Bolagsstämman hålls måndagen den 11 februari 2013 kl 15:30 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. Lokalerna öppnas för registrering kl 14:30.

Kallelsen i sin helhet finns tillgänglig på www.studsvik.se och bifogas detta pressmeddelande.

Kort om Studsvik
Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 januari 2013 kl 15:00.

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 550 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.