Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma den 26 april 2022

Report this content

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman besöt i enlighet med styrelsens förslag att utdelning om 2 kronor per aktie lämnas för verksamhetsåret 2021 och att torsdagen den 28 april 2022 ska vara avstämningsdag.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Anna Karinen, Agneta Nestenborg, Erik Strömqvist och Anders Ullberg. Till ny ledamot av styrelsen valdes Jan Bardell.

Anders Ullberg omvaldes som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till bolagsstämmovalda ledamöter. Därutöver beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs 150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av revisionsutskottets ledamöter. Något arvode utgår inte för arbetet i ersättningsutskottet.

Till revisor omvaldes KPMG AB.

Till valberedning inför årsstämman 2023 utsågs Jan Barchan (Briban Invest AB), Martin Serse (representant för familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelsens ­ord­förande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

_________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta

Camilla Hoflund, CEO, 0155-22 10 66

[Skriv här]

 

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 520 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Prenumerera

Dokument & länkar