Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma onsdagen den 25 april 2018

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att utdelning utgår med 0,00 (1,00) krona per aktie.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Peter Gossas, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg. Alf Lindfors har avsagt omval.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget. Därutöver beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs
150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter.  

Till revisorer omvaldes PricewaterhouseCoopers AB.

Till ny valberedning valde stämman Stina Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Carina Heilborn (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelse­ord­förande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

_________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsle-optimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har mer än 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se

Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar