Kommuniké från Studsvik ABs årsstämma tisdagen den 23 juni 2020

Årsstämman beslutade fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncern­resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Vidare beslutade stämman att ingen utdelning utgår.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter samt verkställande direktören ansvarsfrihet.

Till ordinarie ledamöter omvaldes Jan Barchan, Peter Gossas, Anna Karinen, Agneta Nestenborg och Anders Ullberg.

Till styrelseordförande utsågs Anders Ullberg.

Stämman beslutade att arvodena skulle vara oförändrade, dvs 650 000 kronor till ordföranden samt 225 000 kronor till bolagsstämmovada ledamöter. Därutöver beslutade stämman att även arvodena till revisionsutskottet skulle vara oförändrade, dvs
150 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet och 75 000 kronor till vardera av revisionsutskottets två ledamöter. Något arvode utgår inte för arbetet i ersättningsutskottet.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB.

Till ny valberedning valde stämman Jan Barchan (Briban Invest AB), Sven Ericsson (representant för familjen Karinen), Peter Gyllenhammar (Peter Gyllenhammar AB) samt Anders Ullberg (styrelse­ord­förande).

Årsstämman antog styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställnings­villkor för ledande befattningshavare.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Camilla Hoflund, VD Studsvik AB, tel 0155-22 10 66

STUDSVIK AB (publ)

Styrelsen

_________________________________

För ytterligare information vänligen kontakta:

Camilla Hoflund, CEO, 0155-22 10 66


Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 530 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

www.studsvik.se


Prenumerera

Dokument & länkar