Studsviks årsredovisning för 2019 offentliggjord

Report this content

Studsviks årsredovisning för 2019 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.studsvik.se.

Årsredovisningen omfattar den finansiella redovisningen, dvs förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning, noter, hållbarhetsredovisning etc. och distribueras till aktieägare som beställt denna.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 08:30 (CET).

 

www.studsvik.se

 

 

___________________________________________

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Claes Engvall, CFO, +46 072 231 04 58