Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2017

  • Försäljningen under kvartalet uppgick till 176,6 (176,3) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 2 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till –19,4 (–1,2) Mkr. Jämförelsestörande poster
    belastade resultatet i kvartalet med –1,9 (–5,0) Mkr. Försämringen beror huvudsakligen på svag beläggning i den tyska konsultverksamheten samt på att inga nya försäljningar av THOR-teknologin genomförts.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till –38,9 (–29,2) Mkr.
April-juni 2017 April-juni 2016 Jan-juni2017 Jan-juni2016 Helår2016
Försäljning, Mkr 176,6 176,3 356,2 347,9 758,8
Rörelseresultat, Mkr –19,4 –1,2 21,4 9,5 24,7
Resultat efter skatt, Mkr –24,0 1,7 –32,5 7,6 17,0
Fritt kassaflöde, Mkr* –38,9 –29,2 –43,1 –31,3 129,6
Nettoskuld, Mkr 58,3 174,3 58,3 174,3 2,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 18,9 65,0 18,9 65,0 0,8
Resultat per aktie efter skatt, kr –2,91 0,20 –3,95 0,92 2,07
Eget kapital per aktie, kr* 37,52 32,62 37,52 32,62 42,41
*Avser den totala verksamheten

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

 

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 juli 2017 kl.12:30 (CEST).

www.studsvik.se