Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2018

  • Försäljningen under andra kvartalet uppgick till 174,0 (176,6) Mkr. I lokala valutor minskade försäljningen med 5 procent under andra kvartalet.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 2,0 (19,4) Mkr.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 4,0 (38,9) Mkr.
April-juni 2018 April-juni 2017 Jan-juni 2018 Jan-juni 2017 Helår2017
Försäljning, Mkr  174,0 176,6 371,4 356,2 704,8
Rörelseresultat, Mkr  2,0 –19,4 24,2 21,4 41,6
Resultat efter skatt, Mkr  –2,2 –19,9 10,5 –26,1 –45,0
Fritt kassaflöde, Mkr 4,0 –38,9 25,6 –43,1 –84,2
Nettoskuld, Mkr 71,6 58,3 71,6 58,3 101,2
Nettoskuldsättningsgrad, % 22,3 18,9 22,3 18,9 35,1
Resultat per aktie efter skatt, kr 0,27 2,42 1,27 3,18 –5,47
Eget kapital per aktie, kr 39,00 37,52 39,00 37,52 35,09

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 15:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09, eller

Camilla Hoflund, VD och koncernchef, 0155-22 10 66

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juli 2018 kl.15:00 (CEST).

www.studsvik.se