Studsviks delårsrapport för andra kvartalet 2020

  • Försäljningen under kvartalet ökade i lokala valutor med 4 procent och uppgick till 167,8 (160,3) Mkr.
  • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 9,6 (–8,1) Mkr. Effekter av Coronapandemin belastar kvartalets resultat med 5 Mkr och omstruktureringen av Avfallsteknik fjolårets resultat med ca 6 Mkr. Exklusive dessa poster av engångskaraktär var rörelsemarginalen 8,7 (–1,1) procent.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 11,0 (–14,9) Mkr.
April-juni 2020 April-juni 2019 Jan-juni 2020 Jan-juni 2019 Helår
2019
Försäljning, Mkr 167,8 160,3 320,7 300,2 654,0
Rörelseresultat, Mkr 9,6 –8,1 13,1 –26,7 –10,4
Resultat efter skatt, Mkr 8,2 –10,8 7,7 –33,9 –28,0
Fritt kassaflöde, Mkr 11,0 –14,9 35,1 –47,9 –38,8
Nettoskuld, Mkr 50,2 92,4 50,2 92,4 82,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 16,2 31,2 16,2 31,2 27,4
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,00 –1,31 0,94 –4,12 –3,41
Eget kapital per aktie, kr 37,78 36,03 37,78 36,03 36,84
 

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 525 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 juli 2020 kl.12:00 (CEST).

www.studsvik.se