Studsviks delårsrapport för januari – juni 2013

 • Försäljningen för andra kvartalet uppgick till 319,2 (330,3) MSEK. I lokala valutor ökade dock försäljningen med 2,3 procent.
   
 • Rörelseresultatet för andra kvartalet steg till 7,2 (–3,0) MSEK.
   
 • Förbättrat resultat i Sverige, Storbritannien och USA.
   
 • Ordern avseende behandling av ånggeneratorer för Bruce Power i Kanada, som tecknades 2009, annullerades. Uppgörelsen innebar en positiv resultateffekt i andra kvartalet på 11,2 MSEK.
   
 • Kassaflödet efter investeringar uppgick till 18,5 (31,2) MSEK.
    
April-juni
2013
April-juni
2012
Jan-juni
2013
Jan-juni
2012
Helår
2012
Försäljning, MSEK 319,2 330,3 616,9 653,0 1 254,9
Rörelseresultat, MSEK 7,2 –3,0 3,3 –12,7 –19,4
Resultat efter skatt, MSEK –3,5 –18,0 –14,8 –32,4 –47,8
Kassaflöde från den löpande verksamheten, MSEK 25,0 40,0 –2,7 68,6 7,3
Kassaflöde efter investeringar, MSEK 18,5 31,2 –14,1 42,9 –56,2
Resultat per aktie efter skatt, SEK –0,43 –2,19 –1,81 –3,94 –5,82
Räntebärande nettoskuld, MSEK 135,3 85,4 135,3 85,4 114,5
Eget kapital per aktie, SEK 56,84 61,97 56,84 61,97 58,19
Nettoskuldsättningsgrad, % 28,9 16,7 28,9 16,7 23,9

  
Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:00 idag enligt tidigare utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.

  
Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, avveckling, teknik- och underhållstjänster samt driftoptimering. Företaget har mer än 60 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik är en ledande leverantör på en marknad i stark tillväxt. Verksamheten bedrivs i segmenten Sverige, Storbritannien, Tyskland, USA och Global Services. Studsvik har 1 100 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 juli 2013, kl 08:00.

www.studsvik.se

Taggar: