Studsviks delårsrapport för januari – juni 2015

Report this content

  • Försäljningen under kvartalet ökade till 234,8 (217,0) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 2 procent.

  • Rörelseresultatet för kvartalet förbättrades till 11,4 (0,1) Mkr.

  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till –45,9 (–26,6) Mkr.

April-juni 2015 April-juni 2014 Jan-juni 2015 Jan-juni 2014 Helår 2014
Försäljning, Mkr 234,8 217,0 435,9 436,6 909,6
Rörelseresultat, Mkr 11,4 0,1 6,4 5,4 30,5
Resultat efter skatt, Mkr 5,7 –5,5 0,0 –3,9 5,2
Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,69 –0,68 0,0 0,47 0,63
Kassaflöde efter investeringar, Mkr –45,9 –26,6 –51,5 –45,0 –54,8
Eget kapital per aktie, SEK 36,70 33,60 36,70 33,60 35,64
Räntebärande nettoskuld, Mkr 148,5 105,8 148,5 105,8 105,7
Nettoskuldsättningsgrad, % 49,2 38,3 49,2 38,3 36,1

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 09:30 idag enligt separat  utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.


Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster samt bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 800 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 juli 2015, kl 08:30.

www.studsvik.se