Studsviks delårsrapport för januari – mars 2014

Report this content

  • Studsvik avslutade i mars försäljningen av verksamheten för avfallshantering i USA. Jämförelsetal avseende försäljning och resultat exkluderar den avyttrade verksamheten.

  • Försäljningen uppgick för första kvartalet till 219,7 (250,9) Mkr, en minskning i lokala valutor med 15,6 procent.

  • Rörelseresultatet uppgick för första kvartalet till 5,3 (7,3) Mkr.

  • Kassaflödet efter investeringar uppgick till –18,4 (–32,6) Mkr.

Jan-Mars 2014 Jan-Mars 2013 Helår 2013
Försäljning, Mkr 219,7 250,9 1 001,3
Rörelseresultat, Mkr 5,3 7,3 16,0
Resultat efter skatt, Mkr 1,6 –0,2 22,9
Resultat per aktie efter skatt, SEK 0,20 –0,02 2,78
Kassaflöde efter investeringar, Mkr* –18,4 –32,6 –44,7
Eget kapital per aktie, SEK 33,95 56,39 34,83
Räntebärande nettoskuld, Mkr 86,5 151,1 155,7
Nettoskuldsättningsgrad, % 31,0 32,6 54,4
*Avser den totala verksamheten. Ny organisation gäller från den 1 januari 2014. Rapporten redovisar i enlighet med den.

Rapporten presenteras vid en telefonkonferens kl 14:30 idag enligt separat utsänd inbjudan.

Hela rapporten finns i bifogad fil.


Kort om Studsvik

Studsvik vänder sig till den internationella kärnkraftsindustrin med kvalificerade tjänster inom avfallshantering, konsulttjänster och bränsle- och materialteknik. Företaget har över 65 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 1 000 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på NASDAQ OMX Stockholm.

Studsvik offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2014, kl 13:00.

www.studsvik.se