Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2017

  • Försäljningen under kvartalet uppgick till 183,3 (164,6) Mkr. I lokala valutor ökade försäljningen med 12 procent.
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 15,5 (–11,9) Mkr. Jämförelsestörande poster belastade resultatet i kvartalet med –0,1 (–3,7) Mkr
  • Det fria kassaflödet exklusive effekt från avyttring av verksamhet uppgick till –10,4
    (–23,1) Mkr.
Juli-sept 2017 Juli-sept 2016 Jan-sept 2017 Jan-sept 2016 Helår 2016
Försäljning, Mkr 183,3 164,6 539,5 512,5 758,8
Rörelseresultat, Mkr 15,5 –11,9 5,9 2,4 24,7
Resultat efter skatt, Mkr 11,1 –1,3 –15,0 5,0 8,1
Fritt kassaflöde, Mkr* –10,4 183,1 –53,5 151,8 129,6
Nettoskuld, Mkr 71,2 18,5 71,2 18,5 2,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 23,1 –5,4 23,1 –5,4 0,8
Resultat per aktie efter skatt, kr 1,35 –0,16 –1,83 0,61 0,99
Eget kapital per aktie, kr* 37,76 41,44 37,76 41,44 42,41
*Avser den totala verksamheten

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Michael Mononen, VD och koncernchef, 0155-22 10 86, eller

Pål Jarness, CFO, 0155-22 10 09

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl.13:00 (CEST).

www.studsvik.se

  
Om oss

Kort om Studsvik Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt konsulttjänster inom avfallshantering, avveckling, NORM och lösningar för slutförvar. Företaget har 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 700 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.