Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2019

Report this content

  • Försäljningen under tredje kvartalet minskade i lokala valutor med 12 procent och uppgick till 151,2 (167,2) Mkr.
  • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till −4,1 (9,5) Mkr. Jämförelsestörande poster ingår med −8,5 (9,7) Mkr. Rensat för dessa poster uppgick rörelseresultatet till 4,4 (−0,2) Mkr.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till 1,9 (−0,8) Mkr.
Juli-sep 2019 Juli-sep 2018 Jan-sep2019 Jan-sep 2018 Helår 2018
Försäljning, Mkr  151,2 167,2 451,4 538,6 726,1
Rörelseresultat, Mkr  −4,1  9,5 −30,8  33,7 33,5
Resultat efter skatt, Mkr  −5,8  4,5 −39,7  14,9 8,7
Fritt kassaflöde, Mkr 1,9 −0,8  −46,0  24,8 54,2
Nettoskuld, Mkr 84,6 73,4 84,6 73,4 44,4
Nettoskuldsättningsgrad, % 28,2 22,9 28,2 22,9 14,0
Resultat per aktie efter skatt, kr 0,71 0,55 −4,83  1,81 1,06
Eget kapital per aktie, kr 36,58 39,02 36,58 39,02 38,47

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 14:00, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 600 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 oktober 2019 kl.13:00 (CET).

www.studsvik.se