Studsviks delårsrapport för tredje kvartalet 2020

Report this content
  • Försäljningen under kvartalet ökade i lokala valutor med 27 procent och uppgick till 187,7 (151,2) Mkr.
  • Rörelseresultatet under kvartalet uppgick till 23,1 (–4,1) Mkr beroroende på en god försäljningsutveckling inom Scandpower samt lönsamhetsförbättringar inom Avfallsteknik. Rörelsemarginalen under kvartalet var 12,3 (2,9) procent och har hittills under året uppgått till 8,7 (–3,5) procent 
  • Kvartalet innehöll ingen negativ resultateffekt kopplad till Coronapandemin.
  • Det fria kassaflödet under kvartalet uppgick till –9,9 (1,9) Mkr.
Juli-sept 2020 Juli-sept 2019 Jan-sept 2020 Jan-sept 2019 Helår2019
Försäljning, Mkr 187,7 151,2 508,4 451,4 654,0
Rörelseresultat, Mkr 23,1 –4,1 36,2 –30,8 –10,4
Resultat efter skatt, Mkr 18,7 –5,8 26,4 –39,7 –28,0
Fritt kassaflöde, Mkr –9,9 1,9 25,2 –46,0 –38,8
Nettoskuld, Mkr 60,7 84,6 60,7 84,6 82,9
Nettoskuldsättningsgrad, % 18,7 28,2 18,7 28,2 27,4
Resultat per aktie efter skatt, kr 2,28 –0,71 3,21 –4,83 –3,41
Eget kapital per aktie, kr 39,53 36,58 39,53 36,58 36,84

Delårsrapporten presenteras vid en telefonkonferens idag kl 13:30, enligt separat utsänd inbjudan.

Hela delårsrapporten finns i bifogad fil.

För mer information vänligen kontakta:

Claes Engvall, ekonomidirektör, 072-231 04 58

Kort om Studsvik

Studsvik erbjuder en rad avancerade tekniska tjänster till den globala kärnkraftsindustrin. Studsviks fokusområden är bränsle-och materialteknik, programvara för härdövervakning och bränsleoptimering samt tekniska lösningar för hantering, konditionering och volymreduktion av radioaktivt avfall. Företaget har över 70 års erfarenhet av kärnteknik och tjänster i radiologisk miljö. Studsvik har 517 anställda i 7 länder och företagets aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan information som Studsvik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 oktober 2020 kl.12:00 (CET).

www.studsvik.se