Studsvik AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2002

Report this content

Studsvik AB (publ) - Delårsrapport januari - juni 2002 * Koncernens omsättning steg med 21 procent till MSEK 492,7 (408,5). * Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under andra kvartalet till MSEK -3,7 (-28,0). Totalt för perioden uppgick resultatet till MSEK -23,3 (-64,1). * Studsvik har tillsammans med Washington Group Inc. bildat ett bolag för behandling av federalt nukleärt avfall i USA. * Produktionen i Erwin-anläggningen steg under andra kvartalet med 30 procent jämfört med första kvartalet och verksamheten redovisar positivt rörelseresultat under periodens sista två månader. Omsättning Nettoomsättningen uppgick under andra kvartalet till MSEK 249,1 (211,6) och för perioden januari-juni till MSEK 492,7 (408,5), en ökning med ca 21 procent. Ökningen är hänförbar till samtliga affärsområden. Utlandsandelen av nettoomsättningen under perioden januari-juni steg och uppgick till 68 (66) procent. Omsättningen per geografisk marknad fördelar sig enligt nedan. April- April- Jan- Jan- Helår Belopp i MSEK juni juni juni juni 2001 2002 2001 2002 2001 Sverige 83,8 43,6 157,8 140,2 306,9 Europa, exklusive 94,4 88,4 180,0 151,9 310,7 Sverige Nordamerika 54,5 68,7 116,0 97,5 196,8 Asien 16,1 10,9 38,2 18,9 63,2 Övriga marknader 0,3 - 0,7 - 5,1 Summa 249,1 211,6 492,7 408,5 882,7 Resultat Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK -2,9 (-27,0) och för perioden januari-juni till MSEK -21,9 (-59,0). Resultatet belastas med kostnader av engångskaraktär, huvudsakligen för skiljedomsprocessen i USA. För perioden januari-juni uppgick dessa till MSEK 25,0 (15,9) och har i sin helhet belastat administrativa kostnader. Andra kvartalet belastas inte med några kostnader av engångskaraktär. Resultatet kan analyseras enligt nedan. April- April- Jan- Jan- Helår Belopp i MSEK juni juni juni juni 2001 2002 2001 2002 2001 Rörelseresultat -2,9 -27,0 -21,9 -59,0 -125,7 Poster av 0,0 21,1 25,7 31,6 76,8 engångskaraktär Justerat rörelseresultat -2,9 -5,9 3,8 -27,4 -48,9 Goodwillavskrivningar 2,8 2,5 5,0 5,0 10,0 Justerat rörelseresultat före goodwill -0,1 -3,4 8,8 -22,4 -38,9 avskrivningar Verksamheten Allmänt Under andra kvartalet bildade Studsvik tillsammans med Washington Group Inc. bolaget THOR Treatment Technologies LLC. Det nya bolaget skall verka på den amerikanska marknaden för bearbetning av federalt nukleärt avfall, den s k DOE-marknaden (US Department of Energy). Studsvik ger det nybildade bolaget en exklusiv licens för Studsviks THOR-process och erhåller i utbyte 50 procent av andelarna i bolaget. Det nybildade bolaget bedöms nå en omsättning på 100 miljoner dollar inom en tre- till femårsperiod. DOE-marknaden används som sammanfattande benämning på det avfall som lagrats i USA sedan 1950-talet och som har sitt ursprung i det nukleära vapenprogrammet. US Department of Energy har ansvar för att behandla avfallet och att lägga ned anläggningarna. Marknaden bedöms ha ett totalt värde på 150-300 miljarder dollar över en period av 25 år. Ett utslag i skiljedomsförfarandet mellan Studsvik, Inc. och Metric Duke, rörande uppförandet av avfallshanteringsanläggningen i Erwin, bedöms föreligga under fjärde kvartalet. Ordinarie bolagsstämman beslutade om ett teckningsoptionsprogram om maximalt 310 000 teckningsoptioner riktat till anställda i koncernen utanför USA. Vid teckningstidens slut hade 104 400 optioner tecknats. Teckningsoptionerna emitterades till priset 6,60 kronor per option. Optionsinnehavarna har rätt att under perioden 2004-06-01 -- 2005-05-31 teckna en (1) aktie i Studsvik AB per teckningsoption för priset 61,50 kronor. Ej tecknade optioner kan erbjudas nyanställda befattningshavare. Nuclear Technology Affärsområdets omsättning uppgick under andra kvartalet till MSEK 75,7 (81,8) och för perioden januari-juni till MSEK 183,8 (171,2). Rörelse resultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 0,2 (2,4) och för perioden januari-juni till MSEK 13,1 (-4,3). I rörelseresultatet för 2001 ingår poster av engångskaraktär med MSEK -3,1. Studsvik Nuclear ABs rörelseresultat förbättras successivt i takt med att garantiarbetena avseende bränsletestuppdrag för japanska kunder avslutas. Intäkterna inom området programvara för driftoptimering (Studsvik Scand power-gruppen) varierar som vanligt och planar ut något under andra kvartalet efter ett mycket starkt första kvartal. För perioden januari- juni ligger dock såväl intäkter som rörelseresultat väl över föregående år. Waste & Decommissioning Under andra kvartalet ökade affärsområdets omsättning med drygt 50 procent till MSEK 69,1 (45,5) och uppgick för perioden januari-juni till MSEK 130,5 (87,6). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 5,5 (-19,1) och för perioden januari-juni till MSEK -17,3 (-32,2). I rörelseresultatet ingår verksamheten i Erwin, USA med MSEK -29,9 (- 42,8), vari ingår kostnader för skiljedomsprocessen med MSEK 25,0 (15,9). Produktionen i Erwin-anläggningen fortsätter att öka. Andra kvartalets produktion översteg första kvartalet med 30 procent och den genomsnittliga produktionen per månad under perioden januari-juni uppgår till ca 2 500 kubikfot. Marknadspriserna har varit oförändrade under andra kvartalet, vilket innebär ca USD 360 per kubikfot. Den positiva produktionsutvecklingen i kombination med lägre kostnader har inneburit en tydlig resultatförbättring. Under kvartalets två sista månader redovisar rörelsen ett positivt rörelseresultat. Studsvik RadWaste AB fortsätter sin positiva utveckling och redovisar tillväxt såväl vad avser nettoomsättning som rörelseresultat. Industrial Services Under andra kvartalet ökade affärsområdets nettoomsättning med drygt 16 procent till MSEK 110,5 (95,1). För perioden januari-juni uppgick netto omsättningen till MSEK 196,9 (169,2). Rörelseresultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK 4,4 (4,4) och för perioden januari-juni till MSEK 5,6 (4,1). Affärsområdets tillväxt sker för närvarande på den tyska marknaden. Andra kvartalet har haft ett stort inslag av s k revisionsuppdrag, dvs dekontaminering och strålskydd m m i kärnkraftverk under de årliga avställningarna. Revisionsuppdragen pågår som intensivast under andra och tredje kvartalen. Antalet uppdrag inom området nedläggning och rivning ökar. Dessa är inte som revisionsuppdragen säsongsbetonade utan ger årsbeläggning. Den svenska rörelsens utveckling och vinstnivå är inte tillfredsställande och åtgärder har vidtagits för att höja lönsamheten. Nuclear Medicine Affärsområdets omsättning uppgick under andra kvartalet till MSEK 6,3 (4,2) och för perioden januari-juni till MSEK 10,6 (7,3). Rörelse resultatet för andra kvartalet uppgick till MSEK -2,9 (-0,2) och för perioden januari-juni till MSEK -4,9 (-0,3). Produktionen av medicinska radioisotoper utvecklas positivt med en nettoomsättningstillväxt på drygt 50 procent under perioden januari-juni jämfört med föregående år. BNCT-verksamheten, som fortfarande bedriver klinisk prövningsverksamhet, redovisar förlust. Priset för behandlingarna under den kliniska prövningsfasen täcker inte kostnaderna, varför verksamheten kommer att visa en resultatförbättring först när BNCT-behandlingarna går in i rutinklinisk fas och därmed kan åsättas ett marknadsmässigt korrekt pris. Det bedöms inte ske under 2002. En första utvärdering av de patienter som passerat sex månader efter BNCT-behandling redovisades under juni. Slutsatsen som hittills kunnat dras är att BNCT åtminstone är lika effektivt som alternativ terapi. Samtidigt konstateras att livskvalitén vid BNCT-behandling är bättre än vid konventionell terapi. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under andra kvartalet till MSEK 13,6 (13,3) och under första halvåret till MSEK 20,3 (30,6) och avser i huvudsak reinvesteringar. Finansiell ställning och likviditet Likvida medel uppgick per den 30 juni till MSEK 86,5 (305,6), vilket svarar mot 9 procent av omsättningen uppräknad till helårsvärde. Eget kapital uppgick till MSEK 457,5 (632,9) och soliditeten till 44,1 (45,9) procent. Räntebärande skulder uppgick till MSEK 202,2 (340,2). Upplåningen är i sin helhet i utländsk valuta och avser investeringen i USA samt förvärvet av SINA Industrieservice. Kassaflöde Kassaflödet från den löpande verksamheten före investeringar och föränd ringar av rörelsekapitalet har stärkts kraftigt och uppgick till MSEK 8,0 (-41,9). Investeringarna uppgick till MSEK 20,3, vilket är drygt MSEK 10 lägre än föregående år. Koncernens kassaflöde belastas med en rörelsekapitalförändring på MSEK -64,1, som i huvudsak förklaras av normala säsongsmässiga variationer. Motsvarande period föregående år redovisades en positiv rörelsekapitalförändring, som dock var hänförlig till utbetalning av fordringsbokförda SPP-medel. Efter investeringar och förändringar av rörelsekapitalet uppgick kassaflödet för perioden januari-juni till MSEK -76,4 (-62,7). Ett åtgärdsprogram pågår sedan tidigare med syfte att stärka kassaflödet med fokus såväl på rörelseresultatet som på att minska kapitalbindningen. Personal Medelantalet anställda under perioden uppgick till 1 120 (1 174). Moderbolaget Moderbolagets nettoomsättning uppgick under andra kvartalet till MSEK 3,1 (4,0) och första halvåret till MSEK 5,6 (8,7). Rörelseresultatet uppgick till MSEK -18,5 (-24,0), vari ingår poster av engångskaraktär med MSEK 0 (-5.3). Omsättningsminskningen är relaterad till en omläggning av rutiner för koncerninterna debiteringar och har ingen resultatpåverkan. Aktien Under kvartalet omsattes drygt 1 miljoner aktier, vilket motsvarar ca 12 procent av antalet aktier i Studsvik. Aktiens betalkurs har under kvartalet som högst varit 47,00 kronor och som lägst 38,00 kronor. Framtidsutsikter Koncernen bedöms uppvisa en tydlig resultatförbättring under 2002, vilket motsvarar den bedömning som gjordes i delårsrapporten för januari- mars 2002. Resultatförbättringen bedöms omfatta koncernens samtliga enheter med undantag för BNCT-verksamheten, som fortsatt kommer att befinna sig i klinisk prövningsfas och därmed redovisa en förlust innevarande år. Resultatet 2001 belastades med betydande poster av engångskaraktär. Under 2002 kvarstår av dessa i huvudsak endast kostnaderna för skiljedomsprocessen i USA varefter de bedöms upphöra. Förändrade redovisningsprinciper Bolaget tillämpar fr o m 2002 de sju nya rekommendationerna som gäller från och med detta år. Tillämpningen av de nya rekommendationerna har ingen effekt på redovisat resultat och ställning, varför någon justering av jämförelsetal för föregående år inte gjorts. Kommande rapporttillfällen Delårsrapport för juli - september 30 oktober 2002 Nyköping den 19 augusti 2002 På styrelsens uppdrag Hans-Bertil Håkansson Verkställande direktör Frågor angående denna delårsrapport besvaras av Hans-Bertil Håkansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 0155-22 10 26 eller 0709-67 70 26, Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32 eller 0709-67 70 32. Se även www.studsvik.se Kort om Studsvik Studsvik är en teknologikoncern med ledande ställning inom nukleär teknik. Studsvik utvecklar och marknadsför produkter och tjänster, som bidrar till att lösa kunders miljö-, säkerhets- och kvalitetsproblem i samband med utnyttjande av främst nukleär teknik, men även andra industriella processer. Studsviks verksamhet är internationell och kunderna utgörs främst av kärnkraftverk och kärnbränsleproducenter, men innefattar även industriföretag och aktörer inom vårdsektorn. Studsvik består av fyra affärsområden - Nuclear Technology, Waste & Decommissioning, Industrial Services och Nuclear Medicine. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00390/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/19/20020819BIT00390/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar