Studsvik AB (publ) Delårsrapport januari-september 2002

Report this content

Studsvik AB (publ) - Delårsrapport januari - september 2002 *Koncernens omsättning steg med 13 procent till MSEK 743,2 (656,4). *Resultatet före skatt förbättrades kraftigt under tredje kvartalet till MSEK 10,3 (-35,0). Totalt för perioden uppgick resultatet till MSEK - 13,0 (-99,1). *Produktionen i Erwin-anläggningen fortsätter att öka. *Verksamheten inom området rivning och demontering i Tyskland växer. Omsättning Nettoomsättningen uppgick under tredje kvartalet till MSEK 250,5 (247,9) och för perioden januari-september till MSEK 743,2 (656,4), en ökning med ca 13 procent. Samtliga affärsområden ökar sin omsättning med undantag för Nuclear Technology, som redovisar en marginell minskning. Utlandsandelen av nettoomsättningen under perioden januari-september ökade och uppgick till 68 (65) procent. Resultat Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick till MSEK 8,2 (-33,9) och för perioden januari-september till MSEK -13,6 (-92,9). Resultatet före skatt för tredje kvartalet uppgick till MSEK 10,3 (- 35,0) och för perioden januari-september till MSEK -13,0 (-99,1). Kostnaderna för jurister och experter avseende skiljedomen i USA uppgick under perioden januari-september till MSEK 24,2. En slutlig uppgörelse har nåtts avseende köpeskillingen för SINA. Köpe skillingen för bolaget skall enligt förvärvsavtalet justeras i relation till bolagets vinst för åren 1998 och 1999. År 2000 beräknades köpeskillingen sänkas med MEUR 2,1, vilket också redovisades som fordran i koncernräkenskaperna. Studsvik förde under 2001 ärendet till skiljedom. Under augusti 2002 har en uppgörelse nåtts där köpeskillingen slutligt justerats med MEUR 1,5. Rörelseresultatet för kvartal 3 har därför belastats med avvikelsen MEUR 0,6 motsvarande MSEK 5,1. Kostnader för skiljedomsprocessen har belastat kvartalsresultatet med MSEK 0,9 och perioden januari-september med MSEK 1,6. Studsvik kommer under fjärde kvartalet att erhålla en skatteåterbäring uppgående till MSEK 10,7 relaterad till förvärvet av SINA. Skatteåterbäringen redovisas som en minskad skattekostnad i tredje kvartalet och påverkar sålunda ej rörelseresultatet. På köpeskillingsjustering och skatteåterbäring utgår ränta, vilken tillförts resultatet under tredje kvartalet med MSEK 3,8. Under tredje kvartalet fullföljdes bildandet av intressebolaget THOR Treatment Technologies LLC (TTT), som ägs till 50 procent av Studsvik och till 50 procent av Washington Group Inc. Studsvik tillförde bolaget en exklusiv licens för nyttjande av THOR-processen. Som en följd av transaktionen uppstod en koncernmässig realisationsvinst om MSEK 17,3, som redovisas som intäkt i koncernen. Utgifter för etablering av verksamheten i TTT, motsvarande MSEK 4,9, har belastat tredje kvartalet. Kommande rapporttillfällen Årsbokslutskommuniké för januari-december 19 februari 2003 Delårsrapport för januari-mars 2003 23 april 2003 Delårsrapport för januari-juni 2003 19 augusti 2003 Delårsrapport för januari-september 2003 28 oktober 2003 Nyköping den 30 oktober 2002 STUDSVIK AB (publ) På styrelsens uppdrag Hans-Bertil Håkansson Verkställande direktör Frågor angående denna delårsrapport besvaras av Hans-Bertil Håkansson, Verkställande direktör och koncernchef, tfn 0155-22 10 26 eller 0709-67 70 26, Jerry Ericsson, Ekonomidirektör, tfn 0155-22 10 32 eller 0709-67 70 32. Se även www.studsvik.se Delårsrapporten har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00780/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/30/20021030BIT00780/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar