Pressmeddelande: Summa Equity Fund I säljer Sortera till Nordic Capital

Report this content

Summa Equity har tecknat ett avtal om att sälja den ledande leverantören av miljötjänster Sortera till Nordic Capital.

Stockholm, 8 mars 2021. Summa Equity förvärvade Sortera 2016. Sedan dess har Sortera utvecklats från att vara ett Stockholmsbaserat företag med fokus på insamling av byggavfall till att bli en nordisk ledare inom insamling, återvinning, bearbetning och försäljning av restprodukter från bygg- och anläggningssektorn.”Sortera har sjudubblat omsättningen och femdubblat rörelseresultatet under vårt ägarskap. Detta genom att expandera till nya geografiska marknader och genomföra tio förvärv. Sortera är nu väl positionerat för att bli den ledande leverantören av miljötjänster för infrastruktur-, bygg- och industrisektorn i norra Europa”, säger Johannes Lien, Principal i Summa Equity och styrelseledamot i Sortera.

Sortera är det elfte mest hållbara företaget i Sverige enligt Sustainable Brand Index. Genom att sätta hållbarhet i centrum och bli en betydande bidragsgivare till den cirkulära ekonomin, har Sortera ökat sitt EBITA och nettoomsättningen haft en sammansatt årlig organisk tillväxttakt på 15 procent mellan 2018 och 2020. Proforma uppgick Sorteras totala intäkter 2020 till 1,4 miljarder SEK. Förra året bistod Sortera mer än 11 ​​000 kunder. Verksamheten bidrog, bara i Sverige, till nettominskade koldioxidutsläpp om nästan 67 000 ton.

”Under 2020 stärkte vi ytterligare vår marknadsposition och fortsatte att investera i framtida tillväxt. Med vårt senaste förvärv i Finland har vi tagit det första steget för att upprepa framgången på nya marknader. Jag är stolt över vad vi har åstadkommit och ser fram emot att fortsätta resan tillsammans med Nordic Capital för våra medarbetares, kunders och leverantörers bästa”, säger Sebastian Wessman, VD i Sortera.

”Vi är mycket nöjda med att slutföra Summa Equitys första och mycket framgångsrika fullständiga exit. Sorteras tillväxtresa visar att vårt hållbara tematiska tillvägagångssätt är vägen framåt för branschen. Vi var bland de första att använda FN:s hållbarhetsmål (”SDG”) som en ram för att utvärdera investeringar. Sorteras stora potential för fortsatt snabb tillväxt säkerställs av dess utmärkta konkurrensposition kombinerat med samhällets behov av ökat fokus på miljö och hållbarhet och den betydande marknadsmöjligheten i norra Europa”, säger Hannah Gunvor Jacobsen, Investment Director i Summa Equity och styrelseledamot i Sortera.

Lightrock, en pionjär inom impactinvesteringar som backas av LGT och Sorteras grundare Conny Ryk genom Ryk Group, investerade i Sortera vid sidan om Summa Equity vid investeringens början. Lightrock säljer sin del till Nordic Capital. Ryk Group kommer återinvestera och kvarstår som ägare.

Transaktionen är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden. Slutförandet av transaktionen förväntas i andra kvartalet 2021.

ABG Sundal Collier och Carnegie har tillsammans med PWC och Mannheimer Swartling bistått Sortera i försäljningsprocessen.

Parterna har kommit överens om att inte lämna ut några ekonomiska detaljer om transaktionen.

För mer information, kontakta:

Sebastian Wessman, VD i Sortera
+46 72 886 95 97
Sebastian.Wessman@sortera.se

Johannes Lien, Principal i Summa Equity
+46 722 06 69 00

Johannes.Lien@summaequity.com

Hannah Gunvor Jacobsen, Investment Director och IR-chef i Summa Equity
+47 93 64 19 60
Hannah.Jacobsen@summaequity.com

 

Om Summa Equity

Summa Equity är ett tematiskt investmentföretag som definieras av ett målstyrt team som har samlats för att investera i företag som hanterar några av våra globala utmaningar.

Summa Equity fokuserar på företag som utnyttjar tre megatrender inom hållbarhet: Resurseffektivitet, demografiförändringar och techdrivna affärer. Företagets investeringar inom dessa tre teman har potential för långsiktigt hållbar framgång eftersom de bidrar till att hantera några av de sociala, miljö- och affärsmässiga utmaningar vi behöver lösa som samhälle.

Summa Equity har mer än 14 miljarder SEK i förvaltning. För mer information om Summa Equity, se www.summaequity.com.

Om Sortera

Sortera startade i Sverige 2006 med tanken att hjälpa bygg- och anläggningsföretag att ta bort restprodukter på ett miljövänligt, effektivt och ekonomiskt sätt. Idag strävar Sortera efter att vara den ledande miljöentreprenören på den nordiska marknaden med lösningar som bidrar till ökad hållbarhet och förbättrad miljöprestanda inom företagets tre affärsområden (Återvinning, Industri och Material).

Företaget verkar främst inom B2B-segmentet i Sverige och Finland genom sina tre affärsområden Sortera Recycling, Sortera Materials och Sortera Industry. Sorteras strategi går ut på att ytterligare stärka positionen på marknader där företaget redan finns och är starkt, samt att expandera till nya geografiska marknader, främst i norra Europa, både organiskt och genom förvärv.

Sorteras har drygt 420 medarbetare med huvudkontor i Stockholm och kontor, produktions- och sorteringsanläggningar i centrala och södra Sverige samt i Helsingfors och dess omgivningar i Finland.

Om Sorteras tre affärsområden:

  • Sortera Recycling erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster som tillgodoser återvinningsbehov och krav som ställs på bygg- och anläggningsföretag. Sortera tillhandahåller kompletta helhetslösningar för återvinning, bland annat tillhandahållande av byggsäckar, soptunnor och containrar samt tjänster och produkter för hantering av farligt avfall.
  • Sortera Materials erbjuder ett brett utbud av tjänster, bland annat hantering av tunga massor, rensning av förorenat vatten och jord samt handel med restprodukter. Affärsområdet erbjuder även nyckelfärdiga saneringslösningar inklusive myndighetskontakter, riskbedömningar, provtagning, klassificering, vatten- och markrensning, grävningsarbete, flödeslogistik och dokumentation till kunder och myndigheter.
  • Sortera Industry utför tjänster avseende avlägsnande och utbyte av torra bulkmaterial och vätskor inom industrin samt bygg- och rivningssektorn. Affärsområdet erbjuder vakuumutvinning och leverans av material och vätskor, industriell rengöring, asbestrensning och tjänster inom vatten- och avloppsteknik.

Dokument & länkar