Oförändrat fjärrvärmepris i Sundsvall 2020

Report this content

Styrels en för Sundsvall Energi har beslutat om oförändrat årspris på fjärrvärmen i Sundsvall för 2020.

- Tack vare ett kontinuerligt arbete med kostnadsbesparingar tillsammans med ett förväntat ökat netto inom återvinning kan vi låta 2019 års fjärrvärmepriser gälla även för 2020, säger Charlotte Vikström, Affärsutvecklingschef vid Sundsvall Energi. Vår prognos för kommande tvåårsperiod visar även att fjärrvärmepriset fortsatt kommer att justeras marginellt, förutsatt att införandet av en avfallsförbränningsskatt inte leder till stora begränsningar av avfallsmängderna.  

För att stimulera en ökad följsamhet i energianvändningen har en för kollektivet kostnadsneutral justering av prismodellen för näringskunder genomförts. Denna justering kommer att börja gälla från och med årsskiftet 2020.

- Justeringen medför ingen kostnadsökning sammantaget för våra näringskunder, däremot kommer den nya prismodellen att påverka kundernas värmekostnad beroende på anläggningens status, säger Charlotte Vikström.

Sedan 2014 är Sundsvall Energi medlem i Prisdialogen, en nationell modell för både lokal dialog och central prövning av prisändring på fjärrvärmen. Den årliga prisdialogen omfattar två sammanrådsmöten med ett urval av bolagets större företagskunder i syfte att öka bolagets transparens och stärka kundernas ställning på värmemarknaden.

- Genom Prisdialogen åstadkommer vi en rimlig, förutsägbar och stabil prisändring som i sin tur bidrar till ett ökat förtroende för Sundsvall Energis prissättning, säger Charlotte Vikström.


Fotnot: Aktuella prislistor återfinns på www.sundsvallenergi.se, information om Prisdialogen återfinns på www.prisdialogen.se.
 

 

För mer information, kontakta:
Charlotte Vikström, Affärsutvecklingschef, 070-320 58 98
Therese Eriksson, Kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Media

Media

Dokument & länkar