Rörligt elprisavtal med 12 månaders uppsägningstid stoppas tillsvidare

Utifrån tidigare utredning har Konsumentombudsmannen (KO) valt att låta domstolen utreda ärendet om skälighet till Sundsvall Energis rörliga elprisavtal med 12-månaders uppsägningstid.

Bolaget har två olika avtalsformer för rörligt elpris; ett med en månads uppsägningstid och ett med 12 månaders uppsägningstid som ger ett lägre påslag. Det här är en produkt som vi erbjuder våra kunder just för att kunna tillgodogöra sig ett lägre pris, men med anledning av pågående utredning kommer vi under Tingsrättens prövning att tillsvidare stoppa avtalet, säger Anders Jonsson, VD vid Sundsvall Energi.

Befintliga kunder som idag har det aktuella avtalet kan välja att ligga kvar med befintligt avtal alternativt byta till rörligt elpris med en månads uppsägningstid.
  

För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25 

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Prenumerera

Dokument & länkar