Sundsvall Energis års- och hållbarhetsredovisning har publicerats

Idag publiceras Sundsvall Energis års- och hållbarhetsredovisning för 2018. Rapporten visar bland annat ett resultat efter finansiella poster på 49 MSEK, vilket är 3 MSEK bättre än budgeterat.

Det känns mycket glädjande att återigen leverera ett starkt och stabilt ekonomiskt resultat, detta trots sänkta fjärrvärmepriser och ökade produktionskostnader i samband med den snörika vintern, säger Anders Jonsson, VD vid Sundvall Energi.

2018 ökade intäkterna för elhandeln avsevärt, vilket bland annat kan härledas till en betydligt högre såld volym än budgeterat.

- Vi går ur 2018 med en ökad kundtillväxt på elsidan motsvarande 10 000 nya kunder, säger Anders Jonsson. Det känns fantastiskt glädjande att allt fler väljer att handla el av oss som lokal aktör för det ger oss en möjlighet att ge tillbaka till regionen. Under året har vi exempelvis sponsrat det lokala föreningslivet med närmare 300 000 kr, säger Anders Jonsson.

2019 kommer att bli ett händelserikt år för Sundsvall Energi.

- Vår strategiska inriktning är tydlig. Vi fortsätter att fokusera på att ytterligare förbättra kundnöjdheten genom kvalitativa kunddialoger, säger Anders Jonsson. Under 2019 kommer vi att driva frågor som handlar om att tillsammans med våra större fastighetskunder styra värme- och elanvändning på ett effektivt sätt. Det gör vi tillsammans med kunderna, säger Anders Jonsson.

 

Års- och hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med FN Standard ”Globala Målen” och finns att ladda ner på sundsvallenergi.se.
 

 

 

 

För mer information, kontakta:
Anders Jonsson, VD, 070-313 01 71
Therese Eriksson, kommunikationsstrateg, 070-593 00 25

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Om oss

Sundsvall Energi producerar, levererar och säljer energi i form av fjärrvärme och el. Dessutom tillvaratar vi samt förbränner regionens avfall. Den huvudsakliga produktionen av fjärrvärme och el sker vid Korstaverket, där vi även energiåtervinner avfall. Vid Blåberget hanterar vi avfall för material- och energiåtervinning samt deponering.

Prenumerera

Media

Media