Delårsrapport januari-mars 2020: GOD LIKVIDITET TROTS MINSKAD OMSÄTTNING

Report this content

FÖRSTA KVARTALET 2020 (JAN–MAR)

Nettoomsättningen uppgick till 19,7 MSEK (13,8), motsvarande en ökning med 42% jämfört med motsvarande period föregående år.

För jämförbara enheter minskade omsättningen med 29%.

Rörelseresultatet uppgick till -0,8 MSEK (-5,1). 

Nettoresultatet uppgick till -0,7 MSEK (-5,1), vilket gav ett resultat per aktie om -0,10 SEK (-1,04).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -5,3 MSEK (3,1). Likvida medel uppgick per 31 mars 2020 till 68,6 MSEK (39,6).

EFTER PERIODENS UTGÅNG

Det är till följd av den snabba utvecklingen med Covid-19 pandemin svårt att göra en tillförlitlig prognos för det andra kvartalet men utifrån nuvarande försäljningsnivå och att inte en snabb återhämtning förväntas, är bedömningen att det andra kvartalet kommer att bli mycket svagt. Försäljningen förväntas påverkas kraftigt och lönsamheten vara negativ. Tillväxtmålet för Educational Products om 15% förväntas inte kunna uppnås för 2020.

Rapporten i sin helhet finns tillgänglig i bilagan eller via

https://surgicalscience.com/aktien/pressmeddelanden/

https://surgicalscience.com/aktien/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, kontakta:

Gisli Hennermark, VD

Tel: 070 420 83 00

gisli.hennermark@surgicalscience.com

Anna Ahlberg, CFO

Tel: 070 855 38 35

anna.ahlberg@surgicalscience.com

Denna information är sådan information som Surgical Science Sweden AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 5 maj 2020 kl 8.30.

Om Surgical Science Sweden AB

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålski­rurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instru­ment för klinisk användning, till exempel robotkirurgi.

Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).