Penser Access: Surgical Science - Svaga utsikter för Q2 gör att vi sänker estimaten

Nettoomsättningen i kvartalet uppgick till 19,7 mkr. SuS hade i sin vinstvarning tidigare i år offentliggjort att försäljningen ifrån Educational Products var ca 50% lägre än bolagets prognoser p.ga. minskad efterfrågan från Asien, främst Kina. I Q1 uteblev försäljningen i Asien helt . Trots den starka bruttomarginalen om 85% uppgick EBIT till -0,8 mkr. Anledningen var något högre R&D kostnader än vi räknat med. Nedgången och förändringen i investeringar för sjukvården slår hårt för SuS då till CMR vunnit sina första kontrakt med NHS i Q1. Beställningar som inte lär följas upp under Q2. Vi sänker därför våra estimat för försäljning med 12% på innevarande år och EPS med ca 18%. Vi förväntar oss en återhämtning 2021, men sänker estimat och EPS med 12% för detta år. Vi sänker vårt motiverade värde till 330-350 för att reflektera nedgången i efterfrågan på kort tid. Detta göra att vi justerar ned potentialen till medelhög. Bolagets starka finansiella ställning gör att vi justerar risken till låg.

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20200506.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träningen idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science är världsledande inom tillverkning av virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Simulatorerna tillåter kirurger och andra medicinska specialister att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Parallellt med de egna produkterna arbetar Surgical Science med simuleringslösningar för medicinteknikbolag som utvecklar kirurgiska instrument för klinisk användning, till exempel robotkirurgi. Surgical Sciences huvudkontor ligger i Göteborg och verksamhet finns även i Stockholm. Med säljkontor i USA, Frankrike, Kina och UAE samt ett globalt nätverk av distributörer säkerställs en närvaro på de flesta marknader globalt. Surgical Sciences aktie är upptagen till handel på Nasdaq First North Growth Market med Erik Penser Bank som Certified Adviser (tel: 08-463 83 00, epost: certifiedadviser@penser.se).

Prenumerera