Penser Access: Surgical Science - 2019 robotens år

Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 65,7 mkr. Det motsvarar en tillväxt på 15% vilket var i linje med våra förväntningar. Q4’18 stod för 39% av omsättningen och rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,4 mkr. På helåret uppgick rörelseresultatet till -4,1 mkr vilket var under våra förväntningar. 2019 spås av b.l.a. Royal College of Surgeons bli det år där nästa generation av kirurgrobotar slår igenom. Här ligger SuS samarbetsbolag CMR Surgical (f.d.Cambridge Medical Robotics) i framkant och vi räknar med att CMR Sugical erhåller ett FDA-godkännande under 2019. Sammanfattningsvis ser vi en hög potential i akten då SuS ger exponering mot flera nyckeltrender inom sjukvården. Risknivån är medelhög baserat på att bolaget är kassaflödesneutrala trots en rörelseförlust.     

Läs den fullständiga analysen: https://links.penser.se/f/a/sus_20190225.pdf

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

En av sjukvårdens största utmaningar globalt sett är hur vårdskador skall kunna minskas. Här har medicinsk utbildning och träning en nyckelposition, då en stor del av träning idag kan utföras utanför operationssalen. Surgical Science Sweden AB är ett världsledande företag som tillverkar virtual reality simulatorer för evidensbaserad titthålskirurgisk och endoskopisk träning. Dessa VR simulatorer tillåter kirurger och medicinare att öva och förbättra sina psykomotoriska färdigheter och instrumenthantering innan tillträde till operationssalen. Surgical Science huvudkontor ligger i Göteborg och har sina rötter i Göteborgs Universitetssjukhus och Sahlgrenska Akademin, var bolaget bildades år 1999. Med säljkontor i USA, Dubai och Kina samt ett globalt nätverk av distributörer, säkerställer vi en närvaro på de flesta marknader globalt. Genom fortsatt forskning och nära samarbete med de främsta medicinska institutionerna, kommer Surgical Science att fortsätta leverera verktyg till sjukvården för att förbättra kirurgernas och medicinarnas prestationer på ett kostnadseffektivt och standardiserat sätt.

Prenumerera