Så tänker EU-kandidaterna kring öppen källkod

Report this content

Temperaturen har höjts i takt med att valet till Europaparlamentet nu går in i sitt slutskede. För den som är intresserad av IT-frågor och exempelvis öppen källkod har det dock varit en stillsam debatt. För att ge vägledning till de som ännu inte bestämt sig hur de ska rösta, har SUSE gjort en kartläggning hur de olika partierna ställer sig till frågan om öppen källkodsanvändning i EU.

”Detta är en fråga som inte självmant har lyfts av något parti, trots att EU faktiskt kan spela en viktig roll exempelvis när det gäller användningen av öppna källkodslösningar inom både administrationen och medlemsländerna," säger Peder Daxberg, ansvarig för SUSE i Sverige. ”Även om få svenskar låter frågan om öppen källkod fälla avgörandet för hur man röstar hoppas vi ändå med vår kartläggning ge alla intresserade vägledning.”

1. Vilken betydelse anser ni att öppna källkodslösningar kan ha inom EU när det gäller främjande av öppenhet, innovation och konkurrenskraft inom unionen? 

 • Stor betydelse
  • Centerpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet
  • Feministiskt Initiativ
  • Moderaterna
 • Ganska stor betydelse
  • Liberalerna
  • Socialdemokraterna
 • Mindre betydelse
  • Inga svarande
 • Ingen betydelse
  • Inga svarande

2. Hur viktigt är det att EU ytterligare uppmuntrar användningen av öppna källkodslösningar inom administrationen?

 • Mycket viktigt
  • Centerpartiet
  • Vänsterpartiet
  • Miljöpartiet
  • Feministiskt Initiativ
 • Ganska viktigt
  • Moderaterna
  • Socialdemokraterna
 • Mindre viktigt
  • Inga svarande
 • Inte viktigt alls
  • Inga svarande

Notering: Sverigedemokraterna avstår från att ge ett svarsalternativ men uppmärksammar i sitt svar det är bra grund att myndigheter hänvisar till standarder på öppen källkod och att trögheten för öppen källkod sannolikt beror på att många är beroende av enskilda leverantörer och licenskontrakt. Partiet ser gärna principiella ställningstagande som vägleder kring användning av öppen källkod och öppna standarder.

Kristdemokraterna har avstått från att svara då partiet i nuläget inte har specifika åsikter eller förslag i frågan om öppna standarder eller öppna programvaror.  

Liberalerna har avstått att svara på fråga 2, då partiet uppger att de är positiva till öppna standarder men inte vill att politiska organ ska låsa förvaltningen vid en viss lösning.

Ytterligare kommentarer från partier:

Liberalerna vill att digitala tjänster i så stor utsträckning som möjligt ska bygga på öppna standarder och programvaror, vilket frigör förvaltningar från beroenden till enskilda tekniker och lösningar. Partiet anser att detta också gäller på EU-nivå, men anser inte att frågan om specifika lösningar är något som ska avgöras av de politiska församlingarna.

Centerpartiet lyfter fram att Sverige ligger efter andra länder när det gäller utveckling av öppen källkod i offentlig sektor.

Vänsterpartiet lyfter fram Kammarkollegiets arbete för att göra det enklare för offentlig sektor att välja fri programvara som en god förebild, och lägger också förhoppningar till arbetet som Myndigheten för digital förvaltning kan spela inom området.

Miljöpartiet ser det som viktigt att det blivit enklare för offentlig sektor att upphandla produkter med öppen källkod och att öppen källkod lyfts fram i regeringens digitaliseringsstrategi. Partiet anser att det är viktigt att jobba för att också EU använder öppen källkod. Miljöpartiet lyfter fram att Gröna gruppen drivit frågan i EU-parlamentet och fått igenom två försöksprojekt som bland annat handlar om att införa öppna standarder i EU-institutionerna. Partiet vill också inför nästa mandatperiod avsätta mer pengar till öppen källkod i EU, bland annat via ett ”Cybersecurity competence Center”. Miljöpartiet lyfter också fram att Gröna gruppen i EU lagt förslag som gjort rapporter kring öppna standarder spetsigare och yrkat att Kommissionen ska göra mer i frågan.

Socialdemokraterna ser stor potentiell i öppen källkod, både på nationell- och EU-nivå, för att främja öppna data.

SUSE kommenterar partiernas svar

”För den som vill rösta på ett öppet källkodsvänligt alternativ finns det många valmöjligheter, både till höger och vänster,” säger Peder Daxberg. ”Enkäten visar också att det är några partier som är mer engagerade i dessa frågor än andra, och för den som tycker området är viktigt finns det spännande möjligheter att påverka med sin röst på söndag.”


För mer information, vänligen kontakta:

Richard Yams

richard.yams@bm.com

070 666 65 38


Om SUSE

SUSE är världens största oberoende leverantör av öppna källkodslösningar och ägs av EQT.

Företaget är pionjärer inom programvaror baserade på öppen källkod och erbjuder pålitlig programvarudefinierad infrastruktur och lösningar för applikationer som ger ökad kontroll och flexibilitet. Med mer än 25 års erfarenhet av utveckling, service och ett oöverträffat ekosystem för partners hjälper vi våra kunder att hantera komplexitet, minska kostnader och få pålitliga verksamhetskritiska tjänster levererade. Med fokus på långsiktiga relationer har vi kunnat anpassa oss och erbjuda innovativa lösningar som kunder behöver för att lyckas både idag och framöver.

För mer information, besök gärna: www.suse.com

Taggar: