Aktiemarknadsnämnden beviljar dispens från budplikt i samband med förvärv av SENS

Aktiemarknadsnämnden har meddelat dispens till SENS Intressenter från den budplikt som annars skulle uppkomma i samband med att IQS Energi Komfort förvärvar Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”).

Den 2 augusti 2018 kallade IQS Energi Komfort AB (publ) (”Bolaget”) till en extra bolagsstämma att hållas den 31 augusti 2018 om beslut om bland annat nyemission av aktier mot betalning i apport av samtliga stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) (”Apportemissionen”).

Genom deltagande i Apportemissionen kommer en av säljarna av SENS, SENS Intressenter AB:s (”SENS Intressenter”), innehav i Bolaget att uppgå till 63 162 433 aktier och röster i Bolaget motsvarande cirka 55,6 procent av det totala röstetalet i Bolaget, vilket innebär att dess totala innehav skulle komma att överstiga 30 procent av rösterna i Bolaget, och budplikt skulle uppkomma i enlighet med Kollegiets för svensk bolagsstyrning takeover-regler för vissa handelsplattformar.

Aktiemarknadsnämnden har nu meddelat dispens till SENS Intressenter från den budplikt som annars skulle uppkomma om förvärvet av SENS skulle genomföras. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför stämman informeras om hur stor kapital- respektive ägarandel som SENS Intressenter högst kan få samt att emissionsbeslutet godkänns av minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda på stämman, varvid man vid rösträkningen ska bortse från aktier som innehavs av SENS Intressenter. SENS Intressenter innehar för närvarande inte några aktier i Bolaget.

Aktiemarknadsnämndens beslut (AMN 2018:34) kommer att finnas tillgängligt i sin helhet på Aktiemarknadsnämndens hemsida (www.aktiemarknadsnamnden.se). För mer information om Apportemissionen och den extra bolagsstämman, vänligen se kallelsen till den extra bolagsstämman som finns tillgänglig på Bolagets hemsida (www.energikomfort.se).

För mer information kontakta styrelseordförande Sverker Littorin, +46 70 875 53 09.

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar