Företrädesemission fulltecknad

Företrädesemissionen i IQS Energi Komfort avslutades den 14 juni 2017 och har fulltecknats till totalt 8 653 764 SEK, vilket innebär att bolaget tillförs ca 8 MSEK efter emissionskostnader.

Emissionen genomfördes i enlighet med styrelsens bemyndigande från bolagets årsstämma den 4 april 2017. Teckningskursen var 6 kr/aktie.

Totalt tecknades 465 658 aktier med företräde. Därutöver tecknades 976 636 aktier utan företrädesrätt. Tilldelning av de aktier som tecknats utan företräde har skett i enlighet med memorandumet och avräkningsnotor kommer skickas innevarande vecka.

Genom företrädesemissionen nyemitteras 1 442 294 aktier. Aktiekapitalet ökar med 721 147 SEK och kommer efter emissionen uppgå till 2 884 589 SEK, fördelat på 5 769 178 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,50 SEK.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att handlas på NGM Nordic MTF fram till dess emissionen registrerats hos Bolagsverket, varefter dessa ersätts med aktier.

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Mobil    +46(0)70-871 12 78

Vxl        +46(0)8-588 671 50

E-mail   malin@energikomfort.se

Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar