Förslag till minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier i IQS Energi Komfort samt förändringar i styrelsesammansättningen

Genom ett pressmeddelande som offentliggörs separat kallar styrelsen i IQS Energi Komfort AB (publ) (”Bolaget”) till en extra bolagsstämma fredagen den 31 augusti 2018 för att bland annat besluta om förvärvet av Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) och om en emission av 102 280 077 aktier i Bolaget som betalning för samtliga stamaktier i SENS (”Apportemissionen”).

I samband med detta föreslår styrelsen i Bolaget att bolagsstämman också beslutar om en minskning av Bolagets aktiekapital och om en sammanläggning av Bolagets aktier.

Minskning av aktiekapitalet och sammanläggning av aktier

Förslaget till minskning av aktiekapitalet innebär att Bolagets aktiekapital minskar med högst 5 114 003,85 kronor utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Därigenom minskas Bolagets aktiekapital till som lägst 568 222,65 kronor fördelat på 11 364 453 aktier (före Apportemissionen), envar med ett kvotvärde om 0,05 kronor. Minskningen av aktiekapitalet avses dock att återställas genom Apportemissionen.

För att åstadkomma ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier föreslår styrelsen även att bolagsstämman beslutar om en sammanläggning av aktier 1:10 där tio aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier kommer denna av SENS Intressenter AB och Meus Liberi Tripudium AB (”Garanterna”), som vid genomförandet av Apportemissionen och förvärvet av SENS blir två av Bolagets största aktieägare, vederlagsfritt att erhålla så många aktier (1-9) att dennes innehav, efter tillägg av Garanterna tillhandahållna aktier, blir jämnt delbart med 10, så kallad avrundning uppåt. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom Euroclear Sweden ABs försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägare. Aktieägare behöver inte heller vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen. Styrelsen föreslås bemyndigas att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

Om den extra bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag till sammanläggning av aktier kommer avstämningsdag för sammanläggningen, ny ISIN-kod för aktien och ytterligare information om sammanläggningen att offentliggöras genom separat pressmeddelande efter stämman.

Efter genomförandet av Apportemissionen, minskningen av aktiekapitalet och sammanläggningen av aktier kommer antalet aktier i Bolaget att uppgå till 11 364 453 stycken, vardera med ett kvotvärde om 0,50 kronor.

Förändringar i styrelsen

Johan Ryding, styrelseledamot i IQS Energi Komfort, har meddelat styrelsens ordförande att han lämnar sitt uppdrag i styrelsen med omedelbar verkan. Även Cai Essén har meddelat styrelsens ordförande att han kommer att lämna sitt uppdrag i styrelsen men i samband med den extra bolagsstämman den 31 augusti 2018.

Till den extra bolagsstämman har aktieägare som representerar cirka 50 procent av aktierna och rösterna i bolaget föreslagit Hans Andréasson, Mats Edlund och Albert Elfström till nyval i styrelsen (se kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs separat för mer information).

Mer information om förslagen till beslut återfinns i kallelsen till den extra bolagsstämman som offentliggörs separat.

För mer information kontakta styrelseordförande Sverker Littorin, +46 70 875 53 09.

Pressmeddelandet lämnades till offentliggörande genom ovan kontaktpersons försorg den 2 augusti 2018 klockan 18.00.

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar