IQS Energi Komfort AB genomför fullt garanterad företrädesemission

IQS Energi Komfort AB (publ) genomför en företrädesemission som är till fullo garanterad genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

På basis av ett bemyndigande som gavs till styrelsen på Bolagets Årsstämman den 2017-04-04 har styrelsen beslutat genomföra en företrädesemission d.v.s. befintliga aktieägare på avstämningsdagen har rätt att på nedanstående villkor teckna aktier.

Motiv för emissionen

Efterfrågan på energioptimering inom fastighetssegmentet definierat som kommersiella fastigheter, industrilokaler och bostadsrättsföreningar mm ökar stadigt. Enligt Svenska Kyl och Värmepumpföreningen ökade försäljningen av värmepumpar i fastighetssegmentet med 14% under årets första kvartal. Detta avspeglar sig tydligt i Bolagets offertstock som uppgår till ca 200 MSEK. Dessutom för Bolaget långtgående diskussioner om att leverera energilösningar till hela exploateringsområden.

För att möta efterfrågan och fortsätta att växa i den takt som Energi Komfort nu gör krävs kapitaltillskott. Då dessutom strukturen i branschen är fragmenterad kan en del av emissionen komma att användas för förvärv. Energi Komfort har utöver detta tecknat en avsiktsförklaring om ett förvärv av ett bolag som 2016 omsatte 11 MSEK. Vidare har ett samarbetsavtal tecknats med SENS (Sustainable Energy Solutions AB).

Teckningsvillkor

1:3 innebärande att aktieägare, på avstämningsdagen, har rätt att för var tredje aktie teckna en (1) ny aktie.

Avstämningsdag

Avstämningsdag är den 2017-05-19.

Teckningskurs

Teckningskursen är 6 kronor. Courtage utgår inte.

Teckningstid

Teckning av aktier skall ske från och med 2017-05-24 till och med den 2017-06-08. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Emissionsbelopp

Emission kommer tillföra bolaget 8 653 764 SEK.

Antal nya aktier

1 442 295 stycken.

Aktiekapitalets ökning

Aktiekapitalet ökar med 721 147,50 kronor.

Företrädesrätt och tilldelning vid teckning utan stöd av teckningsrätter

För det fall samtliga aktier inte tecknas med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för emissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av återstående aktier. Tilldelning ska ske med huvudsyfte att öka spridandet av ägandet i Bolagets aktier och på så vis gynna handeln. Detta innebär att styrelsen i Bolaget kommer att tilldela så många tecknare som möjligt. Vid överteckning sker tilldelningen pro rata i förhållande till antal anmälda aktier, dock ej under minsta teckningspost om 1 000 aktier.

Betalning för tecknade aktier utan stöd av teckningsrätter

Besked om tilldelning av aktier lämnas genom översändande av en avräkningsnota. Betalning ska erläggas kontant fem bankdagar efter utställandet av avräkningsnotan, såvida teckning inte sker genom kvittning av fordran.

Rätt till utdelning

De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering.

Betalningstid

Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas kontant eller via kvittning 5 dagar efter att avräkningsnota skickats ut.

Bemyndigande

Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket

Emissionsinstitut

Eminova Fondkommission AB, Biblioteksgatan 3, 111 46  Stockholm

Memorandum

Ett Memorandum och teckningssedel kommer finns tillgängligt på både bolagets hemsida 2017-05-23 www.energikomfort.se  och på Eminovas hemsida www.eminova.se

Malin von Post

Verkställande Direktör

IQS Energi Komfort AB
Tillverkarvägen 16
187 66 Täby

Direkt   +46(0)8-588 671 27
Mobil    +46(0)70-871 12 78

Vxl        +46(0)8-588 671 50

E-mail   malin@energikomfort.se

Internet www.energikomfort.se

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumps installationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumps installationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

IQS Energi Komfort AB:s webbplats:
http://energikomfort.se

Taggar: