KALLELSE Till Årsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Report this content

Aktieägare i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) med org.nr 556530–5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma den 2 juni 2020 kl. 10.00 i Meus Liberi Tripudiums lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i Årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdag 26 maj 2020 (avstämningsdag onsdag 27 maj 2020) samt bör senast den 26 maj 2020 anmäla sitt deltagande på Årsstämman på något av följande sätt:

 1. Skriftligen till bolagets adress: Svarvarvägen 26, 142 50 Skogås
 2. Per e-post camilla.bergensand@sens.se eller per telefon 070-7301322 Camilla Bergensand

Anmälan skall innehålla namn och person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt uppgift om aktieinnehav.

Registrering 

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rösta på stämman, låta tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste ovillkorligen vara gjord före den 26 maj 2020. Detta innebär att aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin önskan till sin bank/förvaltare.

Aktieägare som önskar bli företrädda via ombud på stämman kan erhålla fullmaktsformulär hos Bolaget. Uppgifter om eventuella ombud och biträden kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förkommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning

 1. Val av ordförande och protokollförare
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Val av en eller två justeringsmän
 1. Prövande om stämman blivit behörigen sammankallad
 1. Godkännande av dagordning
 1. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 1. Beslut om följande
 1. Fastställande av Resultaträkningen och Balansräkningen
 2. Dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
 3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 1. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorerna
 1. Val till styrelsen och i förekommande fall av revisorer
 1. Annat ärende, som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen
 1. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Beslut om arvoden till styrelsen och revisorerna (8)

Arvode till externa ledamöter 40 000 kr. Revisor enligt löpande räkning.

Beslut om styrelseledamöter (9)

Ägare som representerar mer än 50 % av och rösterna föreslår Stämman att ledamöterna Hans Andréasson, Albert Elfström, Anders Hörnqvist, Mathias Edstedt och Sverker Littorin omväljs.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. 19 maj 2020 och skickas ut till de aktieägare som så begär.

Skogås 2020-05-11

Styrelsen för Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

För frågor kontakta
Hans Andreasson, Styrelseordförande                                  070 590 07 57

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                                     0708 755 309

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar