Kallelse till Årsstämma IQS Energi Komfort AB

Report this content

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (0rg.nr. 556530-5868)  har kallat aktieägare i bolaget till Årsstämma till den 16 april kl. 16.00 på Bolagets kontor, Tillverkarvägen 16, 187 06 Täby.

Ärenden på Årsstämman finns i den bilagda kallelsen. Den förslagna företrädesemissionen under punkt 11 är säkerställd via teckningsförbindelser och garantier till 7,1 Mkr eller 85 % av emissionsbeloppet.

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB (0rg.nr. 556530-5868)   har kallat aktieägare i bolaget till Årsstämma till den 16 april kl. 16.00 på Bolagets kontor, Tillverkarvägen 16, 187 06 Täby.

Ärenden på Årsstämman finns i den bilagda kallelsen. Den förslagna företrädesemissionen under punkt 11 är säkerställd via teckningsförbindelser och garantier till 7,1 Mkr eller 85 % av emissionsbeloppet.

KALLELSE

Aktieägare i IQS Energi Komfort AB (publ) med org.nr 556530–5868 (Bolaget), kallas härmed till Årsstämma den 16 april 2018 kl. 16.00 på Bolagets kontor Tillverkarvägen 16, 187 66 Täby.

Anmälan

Aktieägare som önskar deltaga i Årsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 10 april 2018 (avstämningsdagen) samt bör senast den 13 april 2018 anmäla sitt deltagande på Årsstämman på något av följande sätt:

1. Skriftligen till bolagets adress Box 7269, 187 14 Täby  

2. Per e-post johan@energikomfort.se eller per telefon 070-753 36 00 Johan Ryding.

3. Anmälan kan också göras till info@energikomfort.se  

Registrering

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få rösta på stämman, låta tillfälligt inregistrera sina aktier i eget namn, hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste ovillkorligen vara gjord före den 10 april 2018. Detta innebär att aktieägare måste i god tid före denna dag meddela sin önskan till sin bank/förvaltare.

Aktieägare som önskar bli företrädda via ombud på stämman kan erhålla fullmaktsformulär hos Bolaget. Uppgifter om eventuella ombud och biträden kommer att användas för registrering och upprättande av röstlängd för stämman samt, i förkommande fall, stämmoprotokoll.

Dagordning

1. Val av ordförande vid stämman och sekreterare tillika protokollförare

2. Val av en eller fler justeringsmän

3. Prövning om stämman har blivit behörigen utlyst

4. Upprättande och godkännande av röstlängd

5. Godkännande av dagordningen

6. Anförande av Vd

7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen

8. Beslut angående:

a. Fastställande av Resultaträkningen och Balansräkningen

b. Disposition beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och

c. Ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören

9. Fastställande av arvode till styrelsen och revisorer

10. Val av styrelse och revisor

11. Beslut om en företrädesemission

12. Ändring av bolagsordningen                   

13. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

14. Beslut om styrelsens förslag om bemyndigande för styrelsen att besluta om                 teckningsoptioner och konvertibler

15. Annat ärende som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen eller           bolagsordningen

16. Stämmans avslutande.

Årsredovisning och revisionsberättelse kommer att hållas tillgängliga på Bolagets hemsida fr.o.m. 3 april 2018 och skickas ut till de aktieägare som så begär.

Täby 2018 - 03 - 12

Styrelsen                                 

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 10. Val av styrelse och revisor

Förslag till styrelse och revisor kommer finnas tillgänglig på bolagets hemsida senast 2 veckor före stämman.

Punkt 11 Beslut om en företrädesemission

Styrelsen föreslår att Årsstämman fattar beslut om en nyemission med i första hand företrädesrätt för befintliga aktieägare på avstämningsdagen och i andra hand riktad till allmänheten och på följande huvudsakliga villkor

Teckningsvillkor: 1:1 innebärande att aktieägare på avstämningsdagen har rätt att för varje aktie teckna en (1) ny aktie.

Avstämningsdag: Avstämningsdag är den 24 april 2018

Teckningskurs: Teckningskursen är 1,40 kronor. Courtage utgår inte

Teckningstid: Teckning av aktier skall ske fr.o.m. 26 april 2018 till 11 maj 2018. Styrelsen förbehåller sig rätten att förlänga teckningstiden.

Emissionsbelopp: Fulltecknad emission kommer tillföra bolaget 8 310 237 kronor.

Antal nya aktier: Maximalt 5 935 884 vid full teckning

Aktiekapitalets ökning: Maximalt med 2 967 922 kronor vid full teckning.

Företrädesrätt: I första hand har aktieägare på avstämningsdagen företräda att teckna aktier. För det fall att emissionen inte blir fulltecknad av dessa aktieägare är emissionen i andra hand öppen för allmänheten och på samma villkor. Skälet till detta är att bredda bolagets ägande.

Fördelning: Vid eventuell teckning från allmänheten är minimiposten för teckning 5 000 aktier motsvarande 7 000 kronor.

Rätt till kvittning: Fordringsägare med en klar fordran mot bolaget har rätt till kvittning helt eller delvis av denna fordran.

Rätt till utdelning: De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att aktien upptagits i aktieboken genom registrering.

Betalningstid: Betalning för de nyemitterade aktierna skall erläggas kontant eller via kvittning 5 dagar efter att avräkningsnota skickats ut.

Bemyndigande: Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidtaga smärre justeringar av beslutet som kan krävas för registrering hos Bolagsverket

Punkt 12 Ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar:

antalet aktier ändras till lägst 5 800 000 (3 000 000) och högst 23 200 00 ( 12 000 000) och aktiekapitalet till lägst 2 900 000 ( 1 500 000) och högst 11 600 000 (6 000 000)

Punkt 13 Förslag till bemyndiganden till styrelsen om emissioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 250 000 kr genom utgivandet av högst 2 500 000 aktier. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1–3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier i syfte att införskaffa externt kapital till bolaget samt utöka bolagets antal aktieägare.

Verkställande direktören föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 14 Förslag till bemyndigande till styrelsen om optionsprogram

Styrelsen föreslår att den av stämman bemyndigas att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma fatta beslut om utgivande av teckningsoptioner mot kontant betalning med avvikande från aktieägarnas företrädesrätt. Om bemyndigandet utnyttjas skall erbjudande om Teckningsoptionerna riktas mot nuvarande och framtida personer med ledande befattningar inom Bolaget. Utnyttjande av mandatet får ej innebära en utspädning av bolagets aktiekapital med mer än maximalt 5 %.

Täby 2018-03-14

Styrelsen i IQS Energi Komfort AB

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar