KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA, Stockholm 2018-11-23

Report this content

Stockholm 2018-11-23   Aktieägarna i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), org.nr 556530-5868 (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 december 2018 kl 13.00 i Meus Liberi Tripudiums lokaler på Cardellgatan 1, 1 trappa, Stockholm.

 1. ANMÄLAN M.M

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

- dels senast tisdagen den 4 december 2018 vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken,

- dels senast tisdagen den 4 december 2018 anmäla sin avsikt att delta. Anmälan ska ske per e-mail till info@sens.se eller skriftligen till Bolaget under adress Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, Tillverkarvägen 16, 187 66 Täby. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuella biträden samt uppgifter om aktieinnehav. För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Fullmaktsformulär finns att hämta på www.sens.se. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar att behörig firmatecknare har undertecknat handlingen. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år före bolagsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 4 december 2018 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 4 december 2018.

I Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB finns 11 364 453 aktier, envar med en röst per aktie. Bolaget innehar inga egna aktier.

 1. FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande

2. Upprättande och godkännande av röstlängd

3. Val av en eller flera justeringsmän

4. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad

5. Godkännande av dagordning

6. Beslut om nyemission av aktier mot betalning av apportegendom

7. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 6 – Nyemission av aktier mot betalning av apportegendom

Bolaget har ingått avtal med aktieägarna i Wessman Group AB, org.nr 559118-0293, om att Bolaget ska förvärva samtliga 600 aktier i Wessman Group AB. Den överenskomna köpeskillingen för aktierna ska, förutom en kontant del om 10 000 000 kronor samt maximal kontant tilläggsköpeskilling om 6 000 000 kronor, erläggas genom att aktieägarna i Wessman Group AB tecknar totalt 725 060 aktier i Bolaget motsvarande cirka 6 procent av totalt antal aktier och röster i Bolaget efter emissionen. Styrelsen föreslår i anledning härav att bolagsstämman beslutar om nyemission i enlighet med nedanstående förslag.

 1. Bolagets aktiekapital ska öka med högst 362 530 kronor till 6 044 756,50 kronor genom emission av högst 725 060 aktier.
 2. Rätt att teckna de nya aktierna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma säljarna av aktierna enligt Bilaga A.
 3. Teckningskursen för de nya aktierna ska uppgå till 3,95 kronor per aktie (envar med kvotvärde 0,50 kronor per aktie).
 4. Teckning av de nya aktierna ska ske på teckningslista den 10 december 2018.
 5. Betalning för tecknade aktier ska erläggas den 10 december 2018 genom att de teckningsberättigade tillför Bolaget samtliga aktier i Wessman Group AB (”Apportegendomen”).
 6. Styrelsen ska äga rätt att förlänga tiderna för teckning och betalning.
 7. De nya aktierna medför rätt till vinstutdelning på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.
 8. Styrelsen, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registrering av beslutet hos Bolagsverket.
 9. Det slutliga värdet varmed Apportegendomen kommer tas upp i Bolagets balansräkning, samt teckningskursen, kommer att, i enlighet med gällande redovisningsregler, bestämmas baserat på börskursen av Bolagets aktie vid den så kallade transaktionstidpunkten och kan därför komma att avvika från det beräknade värdet.
 1. UPPLYSNINGAR OCH ANTAL AKTIER OCH RÖSTER

Styrelsens fullständiga förslag samt handlingar enligt aktiebolagslagen hålls tillgängliga på Bolagets hemsida, www.sens.se, från och med den 26 november 2018. Kopior av handlingarna sänds till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Aktieägarna erinras om sin rätt begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ)

Täby i november 2018

Styrelsen

För mer information kontakta styrelseordförande Hans Andréasson, +46 70 590 07 57.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar