Kommuniké från Årsstämma 10 maj, 2019

Report this content

Årsstämman i Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (SENS) i Stockholm den 10 maj, 2019 beslutade i enlighet med de förslag som kommunicerades i samband med Kallelsen. Nedan följer besluten i sammandrag.

Beslut om fastställande av räkenskaper och vinstdisposition

Stämman fastställde resultat-och balansräkningen och beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att årets resultat disponeras enligt styrelsens förslag i årsredovisningen.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018/2019

Val och arvodering av styrelse och revisor

Till styrelsen omvaldes Hans Andreasson, Albert Elfström, Anders Hörnqvist och Sverker Littorin. Som ny ledamot valdes Mathias Edstedt. Tidigare ledamoten Mats Edlund avböjde omval pga tidsbrist. Johan Kaijser valdes till Bolagets revisor.

Stämman beslutade att externa ledamöter erhåller 40.000 sek i arvode. Revisor erhåller ersättning enligt löpande räkning.

För vidare information vänligen kontakta Bolagets VD Göran Beronius på goran.beronius@sens.se eller på tel nr 0708 98 08 31

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag, kommuner och privatpersoner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. Sedan samgåendet med Energikomfort verkar även bolaget inom energioptimering och värmepumpinstallationer för privatpersoner under varumärket Energikomfort. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar