KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMAN i IQS Energi Komfort AB den 16 april 2018

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman som finns tillgänglig på bolagets webbplats www.energikomfort.se

Vid årsstämman i IQS Energi Komfort beslutades bl.a. följande

  • Årsstämman beviljade styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet, fastställde i årsredovisningen intagen resultat och balansräkning samt beslutade i enlighet med styrelsens förslag till resultatdisposition.
  • Årsstämman omvalde följande styrelseledamöter Sverker Littorin, Cai Essén, Anders Hörnqvist och Johan Ryding. Sverker Littorin omvaldes till styrelsens ordförande. Till revisor valdes auktoriserade revisorn Johan Kaijser.
  • Årsstämman beslutade att styrelsearvode skall utgå med 160 000 kronor fördelat på 80 000 till styrelsens ordförande, och 40 000 till styrelseledamöterna Cai Essén och Anders Hörnqvist
  • Årsstämman beslutade att i bolagsordningen ändra lydelsen i § 5 till att antalet aktier lägst skall vara 5 800 000 och högst 23 200 000 samt lydelsen i § 4 till att aktiekapitalet skall vara lägst 2 900 000 och högst 11 600 000 kronor.
  • Årsstämman beslutade  om en företrädesemission på de villkor som finns i Kallelsen till Årsstämman med tillägg att styrelsen bemyndigades att återkalla emissionen senast på avstämningsdagen för emissionen samt om nödvändigt, av administrativa skäl, skjuta fram avstämningsdagen.
  • Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen om emissioner och optionsprogram på de villkor som finns i Kallelsen till Årsstämman

För mer information

IQS Energi Komfort AB

Johan Ryding

Telefon 070-753 36 00

E-post: johan@energikomfort.se

Viktig information

Denna information är sådan information som IQS Energi Komfort är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsbruksförordning. Informationen lämnas för offentliggörande 20180423

IQS Energi Komfort AB är ett av ytterst få bolag i segmentet förnyelsebar energi som installerar samtliga nu tillgängliga tekniker som bergvärme, frånluftsåtervinning, solceller och andra relevanta tekniker samt kombinationer av dessa för att uppnå maximal besparing till minsta möjliga investering och teknikrisk.

Prenumerera

Dokument & länkar