Kommuniké från extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma i Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (SENS) beslutades idag att godkänna styrelsens förslag om emission till samtliga aktieägare i Wessman Group AB, som ett led i att förvärva 100% av aktierna i Wessman Group AB, vilket kommunicerades i samband med offentliggörandet av SENS delårsrapport för tredje kvartalet. Emissionen uppgår till 725 060 aktier och innebär att antalet aktier i SENS ökar från 11 364 453 aktier till 12 089 513 aktier. Tecknarna av de nya aktierna erhåller därmed en ägarandel på 6% i SENS. Aktiekapitalet i SENS ökar med 362 530 kronor från 5 682 226,50 kronor till 6 044 756,50 kronor.

Köpeskillingen för Wessman Group AB uppgick till 10,0 MSEK kontant, 725 060 aktier i SENS samt tilläggsköpeskilling om max 6,0 MSEK baserat på uppnådda resultat 2019 och 2020. Den totala initiala köpeskillingen kan totalt uppgå till 18,8 MSEK (baserat på stängningskurs 3,95 kronor i SENS-aktierna).

Genom förvärvet av Wessman Group AB kompletteras SENS erbjudande med borrverksamheter, som är en viktig komponent i de unika energisparlösningar SENS erbjuder marknaden. Därtill bidrar förvärvet med ökad närvaro på den svenska marknaden samt breddar och fördjupar SENS kontaktnät ytterligare.

Stockholm 2018-12-10

Styrelsen

Prenumerera

Dokument & länkar