Kommuniké från extra bolagsstämma den 21 juni 2021 i SENS

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ) (”SENS” eller ”Bolaget”) har idag, den 21 juni 2021, hållit en extra bolagsstämma där bland annat beslut om en riktad emission fattades. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till stämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.sens.se.

Beslut om riktad nyemissionStämman beslutad i enlighet med styrelsens förslag om en nyemission av högst 15 666 667 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet om maximalt cirka 1 560 776 kronor. Rätt att teckna aktier tillkommer endast ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare. Syftet med den emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att det enligt styrelsen är till fördel för Bolagets fortsatta utveckling att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital för att för att ta tillvara de nya projektmöjligheter som nu visats sig finnas i samband med förvärvet av Pumped Hydro Storage Sweden AB. Teckningskursen uppgår till 0,60 kronor per aktie.

För frågor vänligen kontakta;

Marcus Sandling, Styrelsens ordförande, 0707-236625

Anna Weiner Jiffer, IR ansvarig, anna.weiner.jiffer@sens.se; 0706-816150

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB, SENS, bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i olika lösningar av energilagring i borrhålslager, pumpkraft, reglering och produktion samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS energilösningar är en del av ett robust energiförsörjningssytem.

Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.