Kommuniké från extra bolagsstämma samt information om tillsättande av ny verkställande direktör

IQS Energi Komfort AB (publ):s extra bolagsstämma ägde rum fredagen den 31 augusti 2018 i Stockholm.

Bolagsstämma

Nyemission av aktier mot betalning i apportegendom

Bolagsstämman beslutade om att förvärva samtliga 2 565 stamaktier i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENS”) genom apportemission av högst 102 280 077 nya aktier till stamaktieinnehavarna i SENS (”Apportemissionen”).

Beslutades att teckningskursen för de nya aktierna ska uppgå till 1,00 krona per aktie, vilket har bedömts motsvara minst en marknadsmässig teckningskurs. Bolagets aktiekapital ökar därmed med högst 5 114 003,85 kronor till 5 682 226,50 kronor genom emissionen.

Ändring av bolagsordning

För att möjliggöra Apportemissionen beslutade bolagsstämman att höja bolagsordningens gränser för antal aktier och aktiekapitalet. Aktiekapitalet ska efter ändringen vara lägst 5 000 000 kronor och högst 20 000 000 kronor samt att antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 stycken och högst 400 000 000 stycken.

Minskning av aktiekapital

Bolagsstämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital med högst 5 114 003,85 kronor. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och minskningsbeloppet ska avsättas till fritt eget kapital. Verkställandet av minskningen kräver inte tillstånd från Bolagsverket då Bolaget genom Apportemissionen samtidigt vidtar åtgärder som medför att varken Bolagets bundna egna kapital eller dess aktiekapital minskar.

Ändring av bolagsordning och sammanläggning av aktier

För att möjliggöra sammanläggning av aktier beslutade bolagsstämman att ändra bolagsordningens gränser för antal aktier. Enligt de nya gränserna ska antalet aktier vara lägst 10 000 000 stycken och högst 40 000 000 stycken.

Bolagsstämman beslutade vidare att genomföra en sammanläggning av aktier 1:10 genom att tio aktier sammanläggs till en aktie. Om en aktieägares innehav av aktier inte motsvarar ett fullt antal nya aktier, kommer denna av SENS Intressenter AB och Meus Liberi Tripudium AB erhålla så många aktier (1-9) att dennes innehav blir delbart med 10. Antalet aktier i Bolaget kommer efter sammanläggningen och apportemissionen att uppgå till 11 364 453 stycken. Styrelsen bemyndigades att fastställa avstämningsdag för sammanläggning, vilket kommer att offentliggöras genom separat pressmeddelande innehållande tidplan för sammanläggningen.

Ändring av Bolagets firma

Bolagsstämman beslutade att ändra Bolagets firma och följaktligen § 1 i Bolagets bolagsordning så att Bolagets firma är Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. Efter bolagsstämmans beslut har § 1 i Bolagets bolagsordning följande lydelse:

§1 FIRMA

Bolagets firma är Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

Val av styrelse

I enlighet med aktieägarna Dividend Sweden AB, Pronator Invest AB, Capensor Capital AB och BGL Management AB:s förslag beslutade bolagsstämman om nyval av styrelseledamöterna Hans Andréasson, Mats Edlund och Albert Elfström. Det noterades vidare att styrelseledamöterna Anders Hörnqvist och Sverker Littorin är valda intill slutet av nästa årsstämma. Hans Andréasson valdes till ny styrelseordförande för tiden intill nästa årsstämma. Bolagsstämman beslutade vidare, i enlighet med förslaget, att ett arvode till styrelsen ska utgå 40 000 kronor till envar av styrelsens ledamöter som inte är anställda av Bolaget eller SENS.

Ny verkställande direktör

Vid ett konstituerande styrelsemöte efter bolagsstämman beslutade styrelsen att utse Jan Egenäs till ny vd med omedelbar verkan. Jan Egenäs efterträder Sverker Littorin som har varit tf vd sedan dess att tidigare vd Arne Olafsson lämnade posten.

Jan Egenäs är SENS koncernchef och var innan dess chef för SENS internationella projekt. Före detta har Jan varit CFO på JR Kvartersfastigheter, tf CFO på Oscar Properties och CFO på Arlanda/Bromma. Jan har därutöver en gedigen erfarenhet från projektarbete, fastighetsaffärer och finansiering samt en ekonomieexamen från Umeå universitet.

För ytterligare information kontakta:

Sverker Littorin

Mobil: +46 70 875 53 09

 

IQS Energi Komfort AB (publ) har gjort över 10 000 värmepumpsinstallationer sedan bolaget grundades 1996 och är ett av Sveriges största IVT Center. Bolagets vision är att vara det självklara valet inom segmentet för energioptimering och värmepumpsinstallationer. Framgångsfaktorn består av en egen stark organisation – inom försäljning, projektering, installation och service – i kombination med engagerade aktieägare som brinner för att bygga bolag med fokus på nöjda kunder. Bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar