Kommuniké från Extra bolagstämma 11 september 2020

Report this content

Sustainable Energy Solution Sweden Holding AB (”Bolaget” eller ”SENS”) har avhållit extra bolagstämma i Stockholm den 11 september 2020 och stämman fattade bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till extra bolagsstämman samt fullständiga förlsag till beslut, som tidigare publicerats och finns tillgängliga på SENS hemsida.

Beslut om godkännande av nyemission av aktier (företrädesemission)

Stämman fattade beslut om att godkänna styrelsens beslut den 26 augusti 2020 om nyemission med företrädesrätt för aktieägarna.

Företrädesemissionen innebär att Bolagets aktiekapital ska kunna ökas med högst 6 044 756,50 kronor genom en nyemission med företrädesrätt för aktieägarna av högst 12 089 513 aktier("Företrädesemissionen"). Vid fullteckning tillförs Bolaget en emissionslikvid om maximalt cirka 12,1 miljoner kronor, före emissionskostnader. Syftet med Företrädesemissionen är att tillföra Bolaget extra rörelselikviditet och finansiera rörelsekapital för större projekt samt att fortsatt kunna investera i ytterligare tillväxt för nya och befintliga dotterbolag.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att en (1) befintlig aktie i Bolaget ger en (1) teckningsrätt och (1) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) ny aktie till kursen 1,0 krona. Teckning av nya aktier kan även ske utan stöd av teckningsrätter. Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter och rätt till deltagande med företrädesrätt är onsdagen den 16 september 2020. Teckningstiden löper från och med den fredagen den 18 september 2020 till och med fredagen den 2 oktober 2020.

Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”) har åtagit sig att teckna sin andel av emissionen ca 3,4 miljoner kronor, jämte garantera ett ytterligare belopp om ca 1,6 miljoner kronor. Bolaget har vidare fått garantier utöver detta på fem (5) miljoner kronor, vilket totalt sett innebär att tio (10) miljoner kronor av emissionen är garanterade.

Beslutet fattades med erforderlig majoritet av aktieägare som representerade minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna, varvid SENS bortsåg från de aktier och röster som innehas respektive avgavs av MLT.

Beslut om minskning av aktiekapitalet

Stämman beslutade att minska Bolagets aktiekapital för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen ska genomföras utan indragning av aktier och sker i syfte att ge Bolaget en, mot bakgrund av den bedrivna verksamheten, mer ändamålsenlig kapitalstruktur. Genom minskningsbeslutet kan Bolagets aktiekapital minskas med ett belopp motsvarande det som inflyter till Bolagets aktiekapital genom Företrädesemissionen, dvs. högst 6 044 756,5 kronor.

Mot bakgrund av att Bolaget gör en samtida nyemission av aktier genom Företrädesemissionen kommer Bolagets bundna egna kapital eller aktiekapital inte att minska, varför inget tillstånd kommer krävas från Bolagsverket eller allmän domstol.

För vidare information vänligen kontakta Bolagets VD Calle Wellenius på calle.wellenius@sens.se eller på tel nr 0704 18 40 20.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar