Rättelse: ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med pumped hydro storage sweden ab

Report this content

Rättelsen avser pressmeddelande med rubriken ”Ytterligare information kring transaktionsstruktur avseende sammanslagningen med Pumped Hydro Storage Sweden AB”, publicerat den 7 april 2021. Pressmeddelandet innehöll vissa mindre felaktiga uppgifter avseende antalet aktier som ska emitteras samt utbytesrelationen i förslaget till apportemission (96 334 920 aktier istället för 96 352 380 aktier samt en utbytesrelation där varje aktie i PHS ger rätt att teckna 901 aktier i SENS) samt minskning av aktiekapitalet (28 984 155,90 kronor istället för 28 986 774,90 kronor). Korrigerat pressmeddelande återges i sin helhet nedan.

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) kommunicerade den 30 mars 2021 att SENS och Pumped Hydro Storage Sweden AB (”PHS”) kommit överens om ett samgående som avser genomföras genom att SENS förvärvar aktierna i PHS genom att lämna ett erbjudande till aktieägarna i PHS att teckna aktier i SENS i utbyte mot aktier i PHS (”Transaktionen”).

Som ett led i Transaktionen och som villkor för Transaktionens genomförande ska två större aktieägare i SENS genomföra en konvertering av fordringar genom en kvittningsemission i SENS. Därutöver föreslås en minskning av aktiekapitalet i SENS. Transaktionen består således av nedan delar:

  • Apportemission om högst 96 334 920 aktier riktad till aktieägarna i PHS. För varje aktie i PHS erbjuds 901 nyemitterade aktier i SENS. I pressmeddelandet den 30 mars 2021 kommunicerades en apportemission om 96 385 542 aktier men SENS och de större aktieägarna i PHS har kommit överens om att minska antalet aktier som emitteras för att få en utbytesrelation som inte ger upphov till fraktioner (del av aktie) för att kunna genomföra ett så smidigt erbjudande som möjligt till aktieägarna i PHS.
  • Kvittningsemission om högst 47 590 362 aktier till teckningskursen 0,83 kronor per aktie, varav 45 180 723 aktier riktas till Mellansvensk Industrigrupp AB (”MIAB”) och 2 409 639 aktier riktas till JN GeoEnergi Invest AB. Den tidigare större aktieägaren Meus Liberi Tripudum AB har överlåtit sina aktier i respektive fordringar på SENS till det helägda dotterbolaget MIAB. Antalet aktier som slutligen kommer att emitteras till MIAB är beroende av anslutningsgraden i apportemissionen enligt ovan och kommer att anpassas så att MIAB:s ägarandel i SENS inte överstiger tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i SENS.
  • Minskning av aktiekapitalet om högst 28 984 155,90 kronor utan indragning av aktier för avsättning till fritt eget kapital. Den föreslagna minskningen är villkorad av att en motsvarande ökning av aktiekapitalet genom apportemissionen och kvittningsemissionen genomförs och registreras hos Bolagsverket, innebärande att varken SENS bundna egna kapital eller aktiekapital sammantaget kommer att minska.

Apportemissionen, kvittningsemissionen samt minskning av aktiekapitalet är villkorade av godkännande på extra bolagsstämma den 10 maj 2021. På den extra bolagsstämman kommer även den nya föreslagna styrelsen i SENS som kommunicerades den 6 april 2021 föreslås att väljas in. Emissionerna samt det nya antalet styrelseledamöter kräver att stämman fattar beslut om ändring av bolagsordningen. Kallelse till extra bolagsstämman den 10 maj 2021 där förslagen ska behandlas kommer publiceras separat.

För frågor kontakta;

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 070 875 53 09

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Prenumerera

Dokument & länkar