SENS-gruppen får tilldelningsbeslut på projekt för ca sju miljoner av Uppsalahem

Uppsalahem har vid en offentlig upphandling av energisystem till Blodstenvägen funnit att det mest konkurrenskraftiga anbudet kom från SENS. Totalt omfattar projektet 13 hus på tre våningar, totalt 252 lägenheter. Tilldelningsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Genom en lösning där frånluft återvinns, och värmen från den förs till värmepumpar, kan en kraftigt förbättrad energiprestanda uppnås, samtidigt som spetslasten i systemet hanteras via fjärrvärme.

Projektet omfattar byggandet av ett ledningsnät med köldbärarkulvertar, anslutning av frånluftsaggregat till köldbärarnätet, installation av ny fjärrvärmeundercentral, samt installation av värmepumpar. Delar av köldbärarkulverten kommer att utföras med styrd borrning vilket kommer att minska störningarna i området för lokaltrafiken och de boende. SENS skall funktionstesta, driftsätta och överlämna systemet till Uppsalahem den 28/11 inför vintern.

Entreprenadvärdet är i storleksordningen sju miljoner kronor.

”Ett uppdrag av den här storleken och komplexiteten visar verkligen på det vi tidigare sett, att marknaden nu ser på SENS som en trovärdig, stabil och innovativ partner. Självklart är det också roligt att få bygga energisystem som bidrar till en hållbar utveckling och minskar allas vår miljöpåverkan”, säger Calle Wellenius, VD SENS.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius, VD SENS; 0704 184 020

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS; 0708 755 30

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den6 juni 2020 kl. 15.30 CET. 


Prenumerera

Dokument & länkar