SENS-gruppen satsar framåt och knoppar av ett investerings-bolag för färdig värme

SENS har sedan 2018 byggt och förvärvat anläggningar för leverans av värme till ett flertal kunder. Konceptet kallas Färdig Värme och innebär att kunden inte köper anläggningen, utan endast betalar en löpande kostnad för levererad värme. SENS står för service, underhåll och drift, och det enda kunden ser är en månatlig faktura på abonnemanget och den använda energin.

Bland de anläggningar som SENS äger kan speciellt nämnas Kungsberget och Branäs där SENS försörjer skidorterna med värme till lejonparten av den centrala bebyggelsen. Kunderna får där en upplevelse som helt liknar en vanlig fjärrvärmeleverans.

SENS ser nu en utveckling där kundernas efterfrågan på den här typen av koncept ökar kraftigt, och har därför bestämt sig för att tydligare satsa på området. Det kommer att ske genom ett dedikerat bolag som skall leverera värmeenergi till kunderna, och även sälja in konceptet till ytterligare kunder. Konceptet kommer vara oberoende av teknisk plattform och energislag, varför vi inom bolaget kommer att se både geovärme, bioenergi, solceller och luftvärme i kombinationslösningar.

Det är inte en ovanlig lösning i energibranschen att skapa tillväxt i innovationsbolag genom att skapa tillgångsförvaltande bolag. Så har tex Climeon gjort med Baseload Capital och det finns även andra exempel. Det primära skälet är att avlasta balansräkningen i innovationsbolaget, och hitta mer ändamålsenlig finansiering för tillgångmassan.

Ovanstående affär skall även ses i ljuset av den renodling som nu sker i koncernen, där borrning tydliggörs som ett affärsområde, och energientreprenad och konsult som andra. Kunderna efterfrågar idag en allt högre andel design, lösning och teknik i uppdragen, och projekten kommer därför utföras i större utsträckning av underentreprenörer, samtidigt som kunderna vill ha färdig värme snarare än ägande i anläggningarna. Transaktionen tillför också SENS likvida medel på MSEK 4.

För att skapa strukturen har en av SENS huvudägare, Meus Liberi Tripudium AB (”MLT”), kommit överens med bolaget om att köpa de befintliga färdigvärmetillgångarna genom att förvärva 100% av aktierna i Sustainable Energy Solutions Sweden AB (”SENSSAB”). Det bolaget innehåller inget i övrigt av SENS gruppens verksamhet, och drift, service samt underhåll av anläggningarna kommer även framgent skötas genom SENS försorg. MLT kommer även aktivt utveckla tillgångsmassan genom att dels söka extern finansiering för befintliga och kommande projekt, dels intressera nya kunder för lösningarna. Fokus kommer som nämnts ovan att ligga på hållbar, ekonomisk och teknikoberoende energileverans till större kunder. Bolaget kommer i samband med förvärvet byta namn till SENS Hållbar Närvärme AB.

MLT kommer erlägga en köpeskilling om MSEK 22 för aktierna i SENSSAB, fördelad på MSEK 4 i kontanter och MSEK 18 i kvittning av skuld. Då det bokförda värdet av aktierna SENSSAB är ca MSEK 21 kommer detta innebära en positiv resultateffekt i SENS-Gruppen på ca MSEK 1 vid genomförandet av affären. Vidare kommer den långsiktiga resultateffeken bli dels minskade räntor på ca MSEK 1,1 och minskade intäkter från projekten på 2, dvs en total effekt på EBITDA på MSEK -0,8.

Värdet på aktierna har bestämts dels med avseende på investerat kapital, vilket i huvudsak motsvarar bokfört värde, dels med en sk multipelvärdering, där tillgångarna åsatrtsm ett värde om ca 10ggr EBITDA. Båda dessa värderingar pekar på ett värde kring drygt 20 miljoner kronor.

Transaktionen innebär att SENS kan koncentrera sig på sin kärnverksamhet, samtidigt som service och underhåll fortsätter på samma sätt som tidigare och genererar ett kassaflöde för SENS. Framgent kommer även SENS ha möjlighet att bygga de projekt som SENSSAB hitta intressenter till. Affären medför även en minskning av SENS skuldbörda med MSEK 18 och en likviditetsförstärkning med MSEK 4.

Affären är villkorad av att en extra bolagstämma godkänner affären, och ägare representerande ca 70% av rösterna har redan gjort klart att de stödjer affären. Den extra bolagstämman planeras avhållas den 16 juli och bolaget skicka ut en kallelse till denna inom kort.

För att hantera kortsiktiga likviditetsfrågor, kommer likviden för affären att tillföras bolaget i trancher mellan den 24/6 och 16/7.

För frågor kontakta;

Calle Wellenius; VD SENS;                                  070 418 40 20

Sverker Littorin, IR ansvarig SENS;                      070 875 53 09

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB bygger och levererar energilösningar till fastighetsägare, energibolag och kommuner. Produkterna baseras i huvudsak på energilagring i borrhålslager samt energieffektiv distribution och återvinning av energi. SENS vision är att bli den ledande aktören inom energilagring och distribution och bolaget är listat på Nordic MTF (NGM).

Denna information är sådan som Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 kl.18.00 CET. 

Prenumerera

Dokument & länkar