SENS meddelar fulltecknad optionsinlösen med garant

Report this content

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB meddelar utfall i optionsinlösen och genomför riktad nyemission

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (”SENS”) meddelar idag utfallet i inlösen av teckningsoptioner av serie TO 2 respektive serie TO 4, vilka emitterades i samband med SENS företrädesemission och riktade emission som genomfördes under första kvartalet 2021. Under perioden 18 – 31 mars 2022 har innehavare av teckningsoptioner av serie TO 2 och serie TO 4 kunnat teckna aktier med stöd av teckningsoptioner. Totalt nyttjades 11 437 047 teckningsoptioner, varav 10 828 711 TO 2 och 608 336 TO 4, vilket motsvarar en nyttjandegrad om cirka 78 procent.

SENS tillförs därmed cirka 2,8 MSEK genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 och TO 4, före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 0,2 MSEK.

För att bolaget ska erhålla den fulla finansieringen som avsetts med teckningsoptionsnyttjande har styrelsen, med stöd av bemyndigande från en extra bolagsstämma, beslutat om en riktad nyemission av 3 311 885 aktier, motsvarande cirka 0,8 MSEK, till investerare som lämnat garantiåtagande i samband med optionsinlösenförfarandet. För garantiåtagandet utgår ingen ersättning. SENS tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, TO 4 samt genom den riktade nyemissionen totalt ca 3,7 MSEK före emissionskostnader.

Antal aktier och aktiekapital

SENS tillförs genom nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2, TO 4 samt genom den riktade nyemissionen totalt ca 3,7 MSEK före emissionskostnader. När de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket kommer antalet aktier i SENS uppgå till 235 151 657 och aktiekapitalet uppgå till 23 426 972,20 SEK.

Vi är nöjda att kunna erhålla hela finansieringen om 3.7 mkr, som kommer komma väl till pass nu när SENS accelererar satsningen kring projektutveckling av storskaliga sol- och vindkraftsprojekt och energilager, säger Otto Werneskog, VD på Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB. 

Finansiell rådgivare och emissionsinstitut

Partner Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut åt SENS i samband med utgivandet och nyttjandet av teckningsoptioner av serie TO 2 respektive TO 4.

För ytterligare information kontakta:

Otto Werneskog; tf VD;  0706280193

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2022 17:00.

Om SENS

Sustainable Energy Solutions Sweden Holding AB (publ), SENS, tillhandahåller lösningar som möjliggör omställningen mot en fossilfri och CO2 neutral energiförsörjning både lokalt och internationellt. SENS utvecklar, bygger och säljer storskaliga projekt inom sol- och vindkraft och energilager. Bolaget bedriver även konsultverksamhet mot energibolag och fastighetsägare inom termiska energisystem. Företaget är också aktivt inom teknikutveckling kopplad till förnybara energislag. Bolaget är listat på NGM Nordic SME under kortnamnet SUST.

Prenumerera

Dokument & länkar